Naslovna / Kakanj / Ekološka akcija “Volim Kakanj” je oživila ekološku sliku Općine

Ekološka akcija “Volim Kakanj” je oživila ekološku sliku Općine

Ekološke akcije Volim Kakanj i čišćenju obala rijeka i
potoka na području Općine kakanj
Ekološka akcija „Volim Kakanj“

Ukupna vrijednost projekta „Čišćenje obala i korita rijeke Bosne na
području općine Kakanj 2019.“
iznosi 100.000 KM.

Cilj projekta je povećanja svijesti stanovništva u vezi štetnog
dijelovanje odlaganja otpada na obalama rijeka, povećanje proticajnog
profila rijeka, provođenje preventivnih mjera zaštite od poplava,
očuvanja okoline i pobojšanje izgleda ambijenta življenja.
Pokrovitelji projekta su Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i
komunikacije i zaštitu okoline Zeničko do

bojskog kantona, Općina Kakanj,JP Vodokom d.o.o Kakanj. Projekat je podjeljen u dvije faze tj dvije
ekološke akcije.

U prvoj fazi ekološka akcija pod nazivom: „Volim Kakanj“ u kojoj je do
sada izvršeno čišćenje divljih deponija od PVC, PET, krutog otpada,
rasčišćavanje šiblja i drvaća na obalama i vađenje drveća iz korita
rijeke Bosne na kritičnim mikrolokacijama.
Do sada je očišćeno, prikupljeno i deponovano 256 m3 otpada i to sa
sljedećih dionica:
•       Od mosta na ulazu u naselje doboj do mosta „Zlatnih ljiljana“ lijeva i
desna obala rijeke Bosne,
•       Od ugostiteljskog objekta Kameni dvorac do mosta na ulazu u naselje
Doboj lijeva obala rijeke Bosne
•       Od mosta „Zlatnih ljiljana“ do tzv. „Cementarskog mosta“ lijeva i
desna obala rijeke Bosne,
•       Od tzv. „Cementarskog mosta“ do mosta na autoputu A1 u Karaulskom
polju lijeva i desna obala rijeke Bosne,
•       Od mosta na autoputu A1 u Karaulskom polju do „Plavog mosta“ lijeva
obala rijeke Bosne,
•       Od naseljenog mjesta Tičići (Šehin vir) do nekadašnjeg montažnog mosta
u naseljenom mjestu Modrinje desna obala rijeke Bosne,
Ukupna dužina očišćenih obala je cca 15,5 km. Učesnici u akciji su
Općina Kakanj, JP Vodokom d.o.o Kakanj, Profesionalna vatrogasna
jedinica, Klub spasilaca GSS Kakanj, UG „Bistro“ Kakanj. U toku akcije
očišćeno 7 mostova (stubove mostova) od plutajučeg nanosa (PVC otpada,
drveća i dr.)
Na dionici od mosta „Zlatnih ljiljana“ do tzv. „Cementarskog mosta“ na
lijevoj obali rijeke Bosne ivzađeno preko 200 komada istrošenih auto i
kamionskih guma iz korita rijeke Bosne.
Do kraja I faze akcije ostalo je očistiti dionicu:
•       Od „Plavog mosta“ u naselju Donji Kakanj do naseljenog mjesta Tičići
(Šehin vir)
Vrijednost izvršenih radova do sada iznosi 25.669,80 KM.
Također dio akcije je i medijska kampanja čiji je cilj povećanje
svijesti stanovništva u vezi štetnog dijelovanje odlaganja otpada na
obalama rijeka, te animiranje stanovništva na očuvanje okoline.
Akcija pod nazivom „Volim Kakanj“ je počela 01.10.2019 godine, a
završava se 30.11.2019. godine.

U Aprilu 2020. godine je planirana II faza (nastavak ) projekta u
trajanju od dva mjeseca, te je predviđeno osim već pomenutih učesnika
uključivanje i Udruženja sa područja općine Kakanj u čišćenju obala
rijeke Bosne na području Općine Kakanj.
U sklopu realizacije projekta “Uređenje i rekonstrukcija korita i obala
rijeka i potoka na području općine Kakanj” shodno Ugovoru broj:
02/1-5122/19 od 04.07.2019. godine izvedeni su radovi na sljedećim
lokacijama:

1. Rijeka Ribnicana:
– Raskrsnica ispod naselja Subotinje,
– Kondžilo na tri lokacije,
– Lokacija 500 m iznad kondžila prema Skretnici,

2. Rijeka Zgošća:
– Bazen Benat,
– Šehidski most,
– Naselje Zgošća kod kuće Saliha Veispahića,

3. Rijeka Trstionica:
– Čatići na dvije lokacije,
– Bjelavići,
– Brežani,
– Trkno,

4. Čišćenje potoka u naseljima: Dumanac, Brnj, Tršće, Javor.