Naslovna / Kakanj / Na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća u fokusu sredstva za sport i boračka udruženja

Na 16. redovnoj sjednici Općinskog vijeća u fokusu sredstva za sport i boračka udruženja

?

Općinsko vijeće je 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održalo 16. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno  26 vijećnika i vijećnica a odsutan je bio: Adnan Ibrahimspahić. Naknadno su pristupili: Elvedin Delić,  Rešad Merdić i Džemal Bečirhodžić.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća je usvojen bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 7 vijećničkih pitanja i podneseno je 14 vijećničkih inicijativa.
Odgovori i mišljenja na vijećnička pitanja i inicijative vijećnicima su proslijeđena preko eParlamenta onom dinamikom kojom su i pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Ahmed Begić, Enes Piljug, Rizah Haračić i Jasmin Mušanović.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali Enes Piljug,  Ahmed Begić, Rizah Haračić i Nusret Muslić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Jasmin Mušanović, Ahmed Begić, Safet Šahman, Aldin Šljivo, Enes Piljug, Elvedin Delić, Ivica Petrović i Rizah Haračić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Rizah Haračić, Safet Šahman, Semir Mušija, Edin Aliefendić,  Aldin Šljivo i Muhamed Kubat.

Dnevni red
Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za 16. sjednicu, odnosno po usaglašenom prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća.
U raspravi po prijedlogu dnevnoga reda su učestvovali: Ahmed Begić i predložio je da se ispred svakog prijedloga programa razmatra izvještaj za taj program. Eldin Mijoč je rekao da mu nedostaje druga stranica dnevnog reda.

Nakon pauze od 5’ vijećnik Begić je odustao od svog prijedloga.

Dnevni red je po prijedlogu predsjedavajućeg usvojen jednoglasno.

1.Prijedlog odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je dodao stav 2 u članu 2 prijedloga: Maksimalni iznos podsticaja koji može ostvariti investitor je 50.000KM.

U diskusiji nije niko učestvovao, pa je prijedlog usvojen sa 28 glasova za.

2.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice

Predlagač: općinski načelnik,Obrađivač: Služba za imovinkopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Eldin Mijoč, Sedmedin Amiđić, Rizah Haračić, Elvedin Delić, Edin Aliefendić.

Prijedlog je usvojen sa 21 glasom za, bez glasova protiv i 5 uzdržanih.
3.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik,Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije.

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 22 glasa za, bez glasova protiv i 5 uzdržanih.

4.Prijedlog programa projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

U diskusiji su učestvovali: Safet Šahman, Enes Piljug, Semir Mušija, Sedmedin Amiđić, Eldin Mijoč, Jasmin Mušanović, Haris Veispahić i Rizah Haračić.

Nakon diskusije prijedlog je usvojen sa 28 glasova za.
5.Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj,Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Enes Piljug, Edin Aliefendić,  Rizah Haračić, Ahmed Begić, Sedmedin Amiđić,  Jasmin Mušanović,  Nusret Muslić i Safet Šahman.

Pojašnjenja u vezi amandmana daje općinski načelnik.

Vijeće je usvojilo Program sa 28 glasova za.

6.Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

U diskusiji su učestvovali. Safet Šahman, Enes Piljug, Sedmedin Amiđić i Nusret Muslić.  Pojašnjenja je dao Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

Program je nakon rasprave  usvojen sa 22 glasa za, 5 glasova protiv i niko uzdržan.

Uslijedila je pauza za ručak u radu Vijeća do 13:15.

7.Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda.

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Rizah Haračić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, 5 protiv i bez glasova uzdržanih.

8.Prijedlog programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji je učestvovao Safet Šahman.

Program je usvojen sa 21 glasom za 4 protiv i niko uzdržan.

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji su učestvovali:Rešad Merdić, Senad Alajbegović i Rizah Haračić.

Vijeće je dalo saglasnost na  Plan sa 21 glasom za, 4 protiv i niko uzdržan.
10.Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Program je usvojen sa 21 glasom za, 4 protiv i bez glasova uzdržanih.

11.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su  učestvovali Safet Šahman i Ivica Petrović.

Program je usvojen sa 23 glasa za, niko protiv i uzdržan.
12.Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Program je usvojen sa 25 glasova za.

13.Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Enes Piljug i Ivica Petrović.

Program je usvojen sa 20 glasova za, 4 protiv i niko uzdržan.

14.Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Enes Piljug i Haris Veispahić.

Program je usvojen sa 19 glasova za, 4 protiv i niko uzdržan.

15.Prijedlog programa utroška sredstava za informisanje za 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč.

Vijeće je usvojilo Program uz zaključak da se termin emitiranja sjednica Općinskog vijeća ugovorom precizira sa 21 glasom za.

16.Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa finansijskim planom

Predlagač: UO JU Gradska biblioteka, Obrađivač: UO JU Gradska biblioteka
Izvjestilac: Senad Čišija, direktor i Nazif Hrustić – predsjednik UO, Stavi i mišljenje: Komisija za mlade

Program je usvojen bez rasprave sa 21 glasom za, bez glasova protiv i uzdržanih.

17.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 17 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

18.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 18 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

19.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 17 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

20.Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 18 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

21.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 18 glasova za, 3 protiv i bez uzdržanih.

22.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 22 glasa za, niko protiv i bez uzdržanih.

23.Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 23 glasa za, niko protiv i bez uzdržanih.

24.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 22 glasa za, niko protiv i bez uzdržanih.

25.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 19 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

26.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017.godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 19 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

27.Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija u 2017.godini

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 18 glasova za, 4 protiv i bez uzdržanih.

Predsjedavajući se zahvaljuje svim pisutnim i zaključuje rad 16. redovne  sjednice Općinskog vijeća.

Sjednica se završila u 15:15.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

o H.H. / kakanjinfo.com

Pogledaj i

ŠPEKULACIJE: Govori se da bi Emin Hadžić mogao biti otet ili da se od nekog krije!?

Dok se već sedmi dan traga za mladićem El-Eminom Hadžićem (22) na Ponijerima kod Kaknja, …