Danas 18. sjednica Općinskog vijeća Kakanj – pročitajte dnevni red

Općinsko vijeće će 28/03/2018 godine (srijeda) održati 18. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
2.Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu
3.Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj 
4.Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj
5.Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2017/18. godinu
6.Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja
7.Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2017. godinu
8.Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017.godinu
9.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelekrana za 2017.godinu
10.Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2017.godinu
11.Prijedlog plana i programa rada za 2018.godinu sa prijedlogom finansijskog plana JU Centar za socijalni rad Kakanj
12.Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2017. godinu i izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01.- 31.12.2017. godinu
13.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Glušac (Mandice) Mladena iz Kaknja
14.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
15.Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2017.godinu

Materijale možete preuzeti klikom na tačku. Tačka pod rednim brojm 6. je u pripremi od strane obrađivača.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA