Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja/ica

KONKURS

Za prijem  radnika u JU za predškolski odgoj  i obrazovanje “Mladost” Kakanj

I

 Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 

 1. Odgajatelja u jaslicama  na neodređeno vrijeme –  2 izvršioca
 2. Odgajatelja u vrtiću na neodređeno vrijeme –  2 izvršioca
 3. Odgajatelja u vrtiću na određeno vrijeme, a najduže do 31.07.2017. godine  –  4 izvršilac
 4. Spremačica u vrtiću na neodređeno vrijeme – 1 izvršioc

II

Opis poslova :

 1. Odgajatelj u jaslicama :

–  Poslovi njege i brige djece u jaslicama

–  Nadziranje i predlaganje mjera za poboljšanje sanitarno higijenskih uslova rada u ustanovi

–  Povezaivanje dječijeg vrtića sa odgovarajućim zdravstvenim službama u lokalnoj  zajednici

–  Saradnja sa roditeljima

–  Stručno usavršavanje

–  Priprema i vođenje dokumentacije

–  Ostali poslovi po potrebi

 

 1. Odgajatelj u vrtiću:
 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad na projektima
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Rad u stručnim tijelima
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Ostali poslovi po potrebi

 

 1. Spremačica

–  Održava higijenu prostorija gdje borave djeca i mokrih ćvorova,

 • Pomaže djeci pri održavanju lične higijene, higijene igračaka i drugih predmeta sa kojima djeca dolaze u dodir,
 • Pomaže djeci pri oblačenju i pripremi ležaljki za spavanje i raspremanje, brine za inventar, posprema ležaljke i presvlači posteljinu,
 • Obavlja generalno spremanje prostorija, namještaja i opreme,
 • Vodi računa o čistoći kancelarija,
 • Radi na čišćenju i uređenju dvorišta u saradnji sa domarom,
 • Pomaže pri istovaru i skladištenju robe,
 • Vodi računa o pravilnoj upotrebi sredstava za rad i sredstava za održavanje higijene, te o racionalnoj upotrebi istih,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove

 

III

 

Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( original ili ovjerena kopija):

 

 1. Kraća biografija
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS,profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja i diploma o završenoj srednjoj školi- za spremačicu)
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgajatelje
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 6. Izvod iz Matične knjige rođenih
 7. Ljekarsko uvjerenje

Dokumente pod tačkom 5. i tačkom 7. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos

IV

Kandidati mogu dostaviti i  dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se sačiniti rang lista kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa:

 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca ( Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,umrlog, nestalog branioca
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

Ukoliko kandidat ne odstavi dodatnu dokumentaciu, bodovi na osnovu gore navedenih kriterija neće mu biti dodjeljeni.

V

Kandidati koji se žele prijaviti za prijem odgajatelja u jaslicama i prijem odgajatelja u vrtiću, kao i za prijem spremačice moraju na prijavi naglasiti  za koju poziciju se prijavljuju ( broj pozicije).

VI

 

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za prijem uposlenika, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa. Komisija  će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana 01.08.2017.godine (utorak).

VII

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za prijem uposlenika . Interviju će se obaviti  u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana 03.08.2017. godine (četvrtak) u 9 sati.

VIII

 Prijeve sa potrebnom dokumentacijom  kandidat treba da dostavi u roku od  osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj i web stranici osnivača ( www.kakanj.gov.ba), putem pošte preporučeno, na adresu:  JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, Ul. ZPO broj 66, 72240 Kakanj sa naznakom za „Konkurs za prijem u radni odnos  za poziciju ____“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.