Ministar Mirnes Bašić – ČLAN TIMA KOJI ĆE URADITI ANALIZU I USKLAĐIVANJE PROPISA O NAČINU OBRAČUNA PLAĆA I NAKNADA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE

Na sastanku u Uredu premijera, kome su prisustvovali: Salih Krušćica, Edina Valjevac, Šemsudin Muhić, Indira Heganović, Esad Grahić predstavnici,  Samostalnog sindikata  državnih službenika  i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama te  premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar za pravosuđe i upravu Mirnes Bašić,  pregovaralo se na temu:

Usklađivanje propisa o načinu obračuna plaća i naknada u organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona sa zakonskom regulativom na nivou Federacije BiH

Predstavnici Sindikata i Vlade su se složili:

  1. S obzirom da je donesen Budžet za 2017. godinu u kojem su utvrđena raspoloživa sredstva za plaće, kao i činjenicu da je punjenje Budžeta ispod planiranog, treba pronaći rješenje koje će biti u okviru sredstava već planiranih Budžetom.
  2. Sindikati insistiraju na usklađivanju i donošenju Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika za Kanton, a da se do njegovog donošenja odlukom Vlade primijene koeficijenti za obračun plaća iz Federalnog zakona o plaćama državnih službenika i namještenika.
  3. S ciljem iznalaženja rješenja koje neće dodatno opteretiti Budžet Zeničko-dobojskog kantona potrebno je formirati tim koji će uraditi analizu efekata  primjene koeficijenta iz Federalnog zakona o plaćama.

U tim ulaze: ministar za pravosuđe i upravu, Mirnes Bašić; ministar finasija, Andrej Kajić, te u ime Sindikata Šemsudin Muhić.

Kakanjac Mirnes Bašić – ministar  ministar za pravosuđe i upravu

Kakanjci se mogu pohvaliti činjenicom da imaju u Kantonu vrijedne, odgovorne i marljive ljude poput Mirnesa Bašića.

  • Ime i prezime Mirnes Bašić
  • Pozicija u Vladi – Ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu
  • Datum i mjesto rođenja  18.09.1976.godine, Kakanj
  • Stručna sprema   VSS, diplomirani pravnik
  • Stranačka pripadnost    SDA

Na mjesto ministra za pravosuđe i upravu Zeničkod o b o j s k o g kantona Mirnes Bašić dolazi sa pozicije v.d. izvršnog direktora za pravne, opće i kadrovske poslove Rudnika mrkog uglja Kakanj.

Rođen je 18.09.1976. godine, osnovnu i srednju školu je završio u Kaknju, te Pravni fakultet u Sarajevu. Član je OO SDA od 2004. godine, u periodu 2004-2008. godine bio je vijećnik ispred SDA Kakanj u Općinskom vijeću Kakanj.

KAKANJINFO.COM