“Nad članovima Saveza udruženja boračkih organizacija Kakanj se vrši diskriminacija a izražavamo nezadovoljstvo zbog nedavnog prijema radnika u TE “Kakanj”

Povodom oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u J.P. Elektroprivreda BiH podružnica TE Kakanj, objavljenog dana 22.09.2017. godine za radna mjesta 5 pomoćnih radnika (osnovna škola), izražavamo nezadovoljstvo načinom prijema i provedenom konkursnom procedurom.

Od samog imenovanja trenutnog menađmenta TE Kakanj Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj nije imao razumjevanja od strane istih u vezi statusnog pitanja naših nezaposlenih članova, te su konstatno radili na diskriminaciji boračke populacije.

U više navrata smo se obraćali pismeno i usmeno trenutnom menađmentu TE Kakanj u vezi rješavanja ove problematike, tako da smo u cijelom tom periodu od njihovog imenovanja uspjeli uposliti 2 demobilisana borca i to poslije višestrukih intervencija prema kompletnom menađmentu TE Kakanj.

U međuvremenu je primljeno više desetina radnika, kako s konkursom, tako i bez konkursa, a koji nisu pripadnici boračke populacije, gdje su se uvažavale rodbinske i stranačke veze.

Samim uvođenjem u konkursnu proceduru stavke “Intervju” za radna mjesta gdje je potrebna osnovna škola sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, stvorena je mogućnost manipulisanja sa kandidatima i prijema u radni odnos radnika koji su podobni za isti menadžment, tako da raspisani konkurs od strane TE Kakanj služe samo kao pravan radi Zakonske procedure.