Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće je 28/12/2017 godine održalo 15. redovnu sjednicu.

Kvorum
Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 28 vijećnika i vijećnica, kasnio je Mirsad Tursum, a Adnan Ibrahimspahić je bio odsutan.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljeno je 13 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 20 vijećničkih inicijativa.
Odgovori i mišljenja na vijećnička pitanja i inicijative vijećnicima su proslijeđena preko eParlamenta onom dinamikom kojom su i pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić i  Enes Piljug.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Safet Šahman, Rizah Haračić, Enes Piljug.
– Vijećnička pitanja su postavili:  Ahmed Begić, Enes Piljug, Rizah Haračić, Amar Selimović, Elvedin Delić i Jasmin Mušanović
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Rizah Haračić, Senad Alajbegović, Adisa Škulj, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić, Jasmin Mušanović i Ahmed Begić.

Dnevni red

Pošto dnevni red nije usaglašen na sjednici Kolegija 20.12.2017.godine, za današnju sjednicu je predložen dnevni red po materijalima koji su pristigli u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća do slanja poziva za sjednicu.  Na  intervenciju obrađivača Službe za finansije, prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće će se
razmatrati prije prijedloga budžeta. Također, u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća su pristigla još dva materijala: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansiranje sportske dvorane u Kaknju i Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne prodaje – licitacije poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade za članove Komisije.

U diskusiji su učestvovali: Haris Veispahić, Nusret Muslić.

 

1.Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće uposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018.godinu

Predlagač: općinski načelnik,Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Ivica Petrović, Rizah Haračić, Haris Veispahić, Slaven Katičić, Sedmedin Amiđić, Semir Mušija.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća.

Predsjedavajući je prijedlog odluke stavio na glasanje i nakon glasanja konstatirao da je isti nije usvojen sa 15 glasova za i 13 uzdržanih. Nakon toga predsjedavajući je na glasanje stavio zaključak da općinski načelnik  usaglasi osnovicu i bod u zakonske okvire. Ovaj zaključak je usvojen jednoglasno.

2.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

3.Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ove dvije tačke.

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Nusret Muslić, Rizah Haračić, Enes Piljug, Jasmin Mušanović, Haris Veispahić, Sedmedin Amiđić i Rešad Merdić.

Prijedlog budžeta  je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i niko uzdržan. Aldin Šljivo se uzdržao od glasanja.

Prijedlog odluke je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i  niko uzdržan. Aldin Šljivo se uzdržao od glasanja.

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za finansiranje izgradnje sportske dvorane u Kaknju

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Uvodno izlaganje je dao općinski načelnik.

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 24 glasa i 5 glasova uzdržanih, bez glasova protiv.

5.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća, Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 29 glasova za.

6.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP „Elektroprivreda BiH“ ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik,Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za ekologiju.

U diskusiji su učestvovali Ahmed Begić, Nusret Muslić i Safet Šahman.

Prijedlog je usvojen sa 29 glasova za.

Uslijedila je pauza za ručak u radu Vijeća.

7.Prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u 2018.godini

8.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2018.godini

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ove dvije tačke.

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U raspravi nije niko učestvovao i prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u 2018.godini je usvojen sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

Također, Vijeće je usvojilo i prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2018.godini sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih.

9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika sa područja Općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik,Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade

U diskusiji su učestvovali Elvedin Delić i Mujo Fafulić.

Prijedlog je usvojen sa 25 glasova za, 1 protiv i niko uzdržan.

10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata sa područja Općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisja za mlade.

U diskusiji je učestvovao Senad Alajbegović.

Prijedlog je usvojen sa izmjenom koju je ispred kluba vijećnika SDA predložio vijećnik Alajbegović sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

11.Nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Komisija za izradu odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj
Izvjestilac: Samir Kulović, predsjednik Komisije

Vijeće je usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta odluke sa rokom javne rasprave od 30 dana sa 25 glasova za, bez glasova protiv i uzdržan.
12. Prijedlog odluke o davanju sglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj

13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: UO JU „Mladost“ Kakanj, Obrađivač: UO JU „Mladost“ Kakanj, Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica prvremenog UO JU
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ova dva prijedloga.

Uvodno izlaganje dala je direktorica Helmina Murtić.

U diskusiji je učestvovao Sedmedin Amiđić, Eldin Mijoč i Slaven Katičić.

Predsjedavajući je  prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj stavio na glasanje i isti je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

Drugi prijedlog nije dobio većinu sa 1 glasom za, 13 protiv i 11 uzdržanih.

14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj

Predlagač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj, Obrađivač: UO JU Centar za socijalni rad Kakanj
Izvjestilac: Mehmedalija Velispahić, predsjednik UO JU

Vijeće je dalo saglasnost na imenovanje Fakira Ajdinovića za direktora JU Centar za socijalni rad sa 24 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

15.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alajbegović Salema i Mujanović Amera iz Kaknja

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za imovinkoprave, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

 

U diskusiji nije niko učestvovao pa je prijedlog usvojen jednoglasno sa 23 glasa za.

16.Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Općine Kakanj

Izvještaj je usvojen bez rasprave  sa 20 glasova za, 2 protiv i 1 uzdržan.

Predsjedavajući je čestitao nastupajuću Novu godinu građanstvu a građanima pravoslavne vjeroispovijesti Božić te zaključio rad 15. redovne sjednice Općinskog vijeća.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA