Osma ovogodišnja redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 30/05/2017 godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održati 8. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati slijedeće tačke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2017.godine
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze  k.o. Donji Kakanj
 3. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta sa Islamskom zajednicom u BiH – Medžlis Islamske zajednice Kakanj
 4. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju i postupku izbora i prijema volontera
 7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
 8. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. i Odluke o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog plana općine Kakanj za period 2011-2026.
 9. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2016.godinu
 10. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2016.godinu
 11. Razmatranje Plana rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2017.godinu
 12. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i epidemijama u 2016.godini
 13. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova UO JU „Dom zdravlja“ Kakanj
 14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Mušija (Esada) Nermina iz Kaknja
 15. Razmatranje Izvještaja o radu Drugostepene komisije za žalbe za period januar-april 2017.godine
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe

(Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.)

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA