U četvrtak 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 27.04.2017.godine (četvrtak) održati 7. redovnu sjednicu  sa početkom u 9:00 sati na kojoj će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda. Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu
 3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe
 5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Drugostepene komisije za žalbe
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama u svrhu realizacije dopunskog rudarskog projekta odlaganja otkrivke na PK „Vrtlište“ na odlagalištu Bijele Vode po prijedlogu ZD „RMU“ Kakanj d.o.o. Kakanj
 7. Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2017. godinu
 8. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu
 9. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ za 2016.godinu
 10. Informacija o stanju sporta na području općine Kakanj za 2016. godinu
 11. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2016.godinu
 12. Informacija o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć