Danas 28. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 28/03/2019.godine (četvrtak) održati 28. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

(Materijale možete preuzeti klikom na tačku izuzev tačaka 24,  25. i 26. jer su u pripremi od strane obrađivača.)

 1. Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja
 2. Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i zemljišta
 3. Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu i sredstava od prodaje poslovnih prostora i stanova
 4. Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu
 5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Kakanj za 2018.godinu
 6. Prijedlog akcionog plana za 2019.godinu revidirane Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2020
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu
 8. Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
 9. Izvještaj o realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu
 10. Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2019.godinu
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2018.godinu
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2018.godinu
 13. Prijedlog programa utroška sredstava od komunalne naknade za 2019.godinu
 14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora
 15. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu 1
 16. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2019.godinu 2
 17. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2019.godinu
 18. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2018.godinu
 19. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2019.godini
 20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Elaborat o procjeni šteta nastalih od prirodne nesreće usljed poplava i klizanja zemljišta uzrokovanih obilnim padavinama i topljenjem snijega
 21. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj u 2018.godini
 22. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2018.godinu
 23. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
 24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj
 25. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radu i radnom vremenu i rasporedu radnog vremena
 26. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018.godinu
 27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program JU Centar za socijalni rad Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu
 28. Izvještaj o radu JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 29. Izvještaj o poslovanju i radu JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu
 30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2019.godinu
 31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nusreta (Ibre) Obralije iz Kaknja

Također, Kolegij Općinskog vijeća je na svojoj 28.sjednici, održanoj 20/03/2019) razmatrao predstavke i donio sljedeće zaključke:

a)Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
Kolegij je Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijieća za 2018.godinu uputio Vijeću na dalje razmatranje i usvajanje.

b)Molba MZ Bičer u vezi sigurnosti saobraćaja 
Kolegij će od nadležnih kojima je Molba upućena, uključujući i Policijsku stanicu, tražiti informaciju o poduzetim aktivnostima u vezi sigurnosti saobraćaja.

c)Zahtjev JP Grijanje doo Kakanj za finansiranjem iz Programa utroška sredstava zaštite okoliša ili drugih programa
Zahtjev je Kolegij primio k znanju.

d)Inicijativa Naše stranke za imenovanjem pješačke zone u ulici Alije Izetbegovića – Šetalištem 8.mart
Kolegij je Incijativu proslijedio Komisiji za utvrđivanje naziva novih ulica Općine Kakanj.

e)Zahtjev Službe za finansije za preispitivanjem visine transfera političkim partijama
Zahtjev je primljen k znanju.

f)Odgovor Zavoda na zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi rasvjetnog tijela na željeznčkoj stanici u Čatićima
Odgovor je Kolegij proslijedio podnosiocima inicijative.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA