Drugi javni poziv: ”Pokreni svoj posao u Kaknju”

a osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-9-270/17 od 28.06.2017. godine usvojenih od strane Općinskog vijeća Kakanj, te Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“, broj: 02-14-10994/17 od 27.07.2017. godine, Općinski načelnik objavljuje

II JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Obavještavaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2017. godini, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2017. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt-i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede). Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci  i troškove nabavke mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost u iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza;
  4. Biznis plan;
  5. Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta „Pokreni svoj posao u Kaknju“, a o čemu će redovno dostavljati odgovarajući dokaz (kopiju uplatnice/specifikacije iz koje su vidljive uplate doprinosa, za svaki mjesec u ugovorenom periodu).

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 08.09.2017. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a  troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu koji se može vidjeti klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.