Drugi javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj u svrhu proširenja zasada jagodičastog voća

maline

Općina Kakanj raspisuje Drugi javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski podsticaj u svrhu proširenja zasada jagodičastog voća.

I   PRAVO UČEŠĆA I OPĆI USLOVI

Pravo na učešće imaju nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na birou za zapošljavanje minimalno 3 mjeseca od objavljivanja javnog poziva i registrovani poljoprivredni proizvođači, a koji trenutno posjeduju zasad jagodičastog voća minimalne površine od 1 dunuma i imaju neophodne uslove za proširenje zasada u površini do 2 dunuma.

Ukupan iznos podsticaja po korisniku iznosi do 3.000,00 KM, od toga Općina Kakanj sufinansira sa 90%  i krajnji korisnici sa 10%. Ovim Projektom će se korisnicima obezbjediti sadnice jagodičastog voća, zaštitna sredstva, mineralna đubriva i sistem za navodnjavanje.

Opći uslovi za podnosioca zahtjeva:

  • da se nalazi na Birou za zapošljavanje minimalno 3 mjeseca od objavljivanja javnog poziva,
  • da je upisan kao nosilac poljoprivrednog  gazdinstava u RPG i registru klijenata i da je izvršio ažuriranje podataka za 2016. godinu,
  • da trenutno posjeduje minimalno 1 dunum zasada jagodičastog voća i mogućnost proširenja zasada u površini do 2 dunuma na vlastitom poljoprivrednom zemljištu ili zemljištu  pod zakupom na period najmanje od 15 godina i mogućnost navodnjavanja zasada,
  • da podnosioc zahtjeva sufinansira sa 10%  od iznosa dobijenih podsticajnih sredstava.

II  POSEBNI USLOVI

 Posebni uslovi su:

  • broj članova zajedničkog domaćinstva,
  • broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
  • broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,
  • period proveden na Birou za zapošljavanje – podnosioca zahtjeva,
  • pripadnost OSBiH, RVI, članovi porodice šehida i poginulih boraca, povratničke porodice, samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina-podnosioca zahtjeva,
  • raspoloživa poljoprivredna mehanizacija i oprema.

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za kapitalna ulaganja,

2. kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini,

3. lista korištenja u  biljnoj proizvodnji  za 2016. godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća  izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,

4. ovjerena kućna lista,

5. dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za  zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice,

6. uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja 3 mjeseca za svakog zaposlenog  člana domaćinstva sa kućne liste,

7. vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista) ili ovjeren Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kopijom ZK izvadka ili Posjedovnog lista, na minimalno 15 godina,

8. ovjerena  izjava da će korisnik  sufinansirati sa 10 %  iznosa  dobijenih  podsticajnih sredstava

9. ovjerena  izjava da će korisnik na podignutom zasadu jagodičastog voća primjenjivati neophodne agrotehničke mjere u narednom periodu,

10. dokaz da je podnosilac zahtjeva demobilisani borac (Uvjerenje od grupe za pitanja vojnih evidencija Kakanj),

11. dokaz da je član porodice šehida i poginulih boraca, RVI, povratnik i raseljena osoba , (Uvjerenje Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj izdato u 2016. godini),

12. dokaz da je mladi bračni par životne starosti do 35 godina (ovjerena kućna lista),

13. dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista).

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj (ili klikom ovdje) i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za drugi javni poziv za proširenje zasada jagodičastog voća“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat ili na broj telefona 032/771-828 svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

 Javni poziv ostaje otvoren do  15.9.2016. godine, do 15:30 sati.