Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 31.03.2017.godine održalo 6. redovnu sjednicu. Na sjednici je u trenutku prijave bilo prisutno 28 vijećnika. Odsutan je bio  Ahmed Begić. Naknadno je pristupio Džemal Bečirhodžić.

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za.

Vijećnička pitanja i inicijative

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić,  Mirsad Tursum, Semir Mušija, Nuret Muslić.

Komentare na dostavljena mišljanja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Izudin Hrusto, Safet Šahman, Elvedin Delić, Sedmedin Amiđić.

Vijećnička pitanja su postavili: Jasmin Mušanović, Rizah Haračić, Mirnes Merdić, Eldin Mijoč, Nusret Muslić, Adisa Čehajić, Sedmedin Amiđić, Rešad Merdić., Semir Mušija, Adisa Čehajić, slaven Katičić, Safet Šahman.

Vijećničke inicijative su pokrenuli: Enes Piljug, Sedmedin Amiđić, Rizah Haračić, Izudin Hrusto, Semir Mušija, Elvedin Delić, Jasmin Mušanović, Rešad Merdić, Nusret Muslić.

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (po pozivu) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskog vijeća održanoj 22.03.2017. godine. U međuvremenu je pristigla Informacija o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć te je predloženo  da se ista uvrsti kao 23. tačka dnevnog reda, kao i prijedlog odluke o  dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu te predlažio da se isti uvrsti kao 2. tačka dnevnog reda.

Dnevni red je usvojen sa 29 glasova za.

Uslijedila je pauza od 15’ u radu Vijeća.

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije,  Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji je učestvovao: Izudin Hrusto, Haris Veispahić, Semir Mušija, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Edin Aliefendić. Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu su usvojene sa 24 glasa za, 4 protiv  i  niko uzdržan.

2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu.

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji je učestvovao Ivica Petrović.

Prijedlog je usvojen sa 25 glasova za i 4 uzdržana.

 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu

  Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije, Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji je učestvovao Enes Piljug.

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 28 glasova za.

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komsija za Statut i propise, Komisija za ekologiju, Privredni savjet

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave  sa 29 glasova za.

 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026.

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komsija za Statut i propise, Komisija za ekologiju, Privredni savjet.

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 28 glasova za.

 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017.godinu

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju, Privredni savjet.

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 28 glasova za.

 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 28 glasova za.

 8. Prijedlog odluke o visini konačne građevinske cijene iz prethodne godine po m2 korisne stambene površine na području općine Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 26 glasova za i 2 uzdržana, niko protiv.

 9. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog načelnika za 2016. godinu

Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika, Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave

Izvještaj je usvojen bez rasprave sa 25 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan.

 10. Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2016. godinu

 Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća, Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća, Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Izvještaj je usvojen bez rasprave  sa 25 glasova za, 4 protiv, niko uzdržan.

 11. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2016. godinu

 Predlagač: Općinsko pravobranilaštvo, Obrađivač: Općinsko pravobranilaštvo, Izvjestilac: Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica.

Izvještaj je usvojen bez rasprave  sa 28 glasova za.

 12. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o nacrtima odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj i odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

Izvještaj je usvojen sa 26 za i 2 protiv i niko uzdržan.

 13. Prijedlog odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije, Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise i Privredni savjet.

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Safet Šahman, Edin Aliefendić, Haris Veispahić, Ivica Petrović.

Uslijedila je pauza od 5’ u radu Vijeća.

Prijedlog je uz izmjene usvojen jednoglasno sa 28 glasova za.

 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije, Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise i Privredni savjet.

Prijedlog je usvojen sa 27 glasova za  i 2 protiv, bez uzdržanih.

 15. Prijedlog odluke o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica Općine Kakanj sa prilozima

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, Izvjestitlac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju, Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

Prijedlog je bez rasprave usvojen sa 29 glasova za.

Uslijedila je pauza od 2h u radu Vijeća.

 16. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o administrativnim taksama Općine Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, Izvjestitlac: Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika – po ovlaštenju, Stav i mišljenje: Komisija za mlade

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 20 glasova za.

 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju sportske dvorane za potrebe kakanjskog sporta i za potrebe STŠ „Kemal Kapetanović“

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 25 glasova za.

 18. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema u naselju Tršće

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 26 glasova za.

 19. Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja Općine Kakanj

 Predlagač: Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjednik Komisije

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Haris Veispahić, Mirsad Tursum, Slaven Katičić.

Prijedlog je usvojen sa 18 glasova za, 4 protiv i 4 uzdržana.

Grb općine Kakanj dodijeljen je JU Kulturno-sportski centar Kakanj, Plakete sa diplomom: Rudarska glazba, Igor Andrijević i Rešad Merdić, Zahvalnice: Raif Čehajić, Sekcija doborvoljnih davalaca krvi RMU Kakanj, Hasan Alajbegović, Željko Kolaković i Slovensko udruženje građana “Jozef Špringer”.

 20. Utvrđivanje prijedloga upisnog/gravitacionog područja osnovnih škola u općini Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik, Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

 21. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2016. godinu

  Obrađivač: PS Kakanj, Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir Policijaske stanice

U diskusiji je učestvovao Edin Aliefendić, Rizah Haračić, Eldin Mijoč

Informacija je primljena k znanju jednoglasno sa 26 glasova za.

 22. Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2016. godinu

 Predlagač: UO JU za predškoslski odgoj i obrazvanje „Mladost“ Kakanj, Obrađivač: UO JU za predškoslski odgoj i obrazvanje „Mladost“ Kakanj, Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Amila Spahić, predsjednica UO JU.

Izvještaj je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 25 glasova za.

23. Informacija o radu Komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć

 Predlagač: Komisija za dodjelu interventnih sredstava za pomoć

Rasprava o ovoj Informaciji je odložena za iduću sjednicu.

Sjednica se završila u 15:35 minuta.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POLOVE OPĆINSKOG  VIJEĆA