Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede se produžava do 30.11.2017.godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, broj: 01/1-4-15/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:

PRODUŽAVA SE JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost – poljoprivredu (osnovna djelatnost) u 2017. godini, kao i oni koji su istu registrovali  u 2017. godini  (do objave Javnog poziva) da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

Ovim podsticajem predviđeno je finansiranje proširenja poljoprivredne proizvodnje u oblasti stočarstva, ratarstva i voćarstva za fizička lica koja su registrovala djelatnost, upisana u registar poljoprivrednih gazdinstva kao nosioci i koja posjeduju minimalno jednu od dole navedenih vrsta životinja ili se bave jednom od dole navedenih proizvodnji:

 • minimalno 2 muzna grla krupne stoke,
 • minimalno 5 grla tovnih junadi,
 • minimalno 50 ovaca,
 • minimalno 25 koza,
 • minimalno 5.000 tovnih pilića u turnusu,
 • minimalno 1.000 koka nesilica,
 • minimalno 5 rasplodnih krmača,
 • minimalno 30 tovnih prasadi,
 • minimalno 30 pčelinjih zajednica,
 • minimalno 200 m2 plastenika ili staklenika,
 • minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem,
 • minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

Podsticajna novčana sredstva po korisniku iznose do 3.000,00 KM, a ista se mogu utrošiti za nabavku životinja, plastenika i sadnog materijala u oblasti voćarstva sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“.

Nakon odabira krajnjih korisnika, obaveza istih je da registruju djelatnost u 2017. godini i  potpišu Ugovor sa Općinom Kakanj u kome će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Nakon toga Općina će krajnjim korisnicima, na osnovu dostavljenog predračuna za nabavku, uplatiti odobreni iznos  novčanih sredstava. Obaveza korisnika je da u roku od 30 dana od dana uplate podsticajnih sredstava, Općini dostave fakturu i fiskalni račun shodno dostavljenom predračunu.  Korisnici podsticajnih sredstava su obavezni da registrovanu djelatnost održavaju u naredna 24 mjeseca, o čemu će  redovno mjesečno dostavljati odgovarajući dokaz (obrazac 2002)  o uplati sredstava za obavezne doprinose.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
 2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske Službe  u 2017.godini,
 3. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Kakanj ili Rješenje o registraciji djelatnosti izdato od nadležne Službe Općine Kakanj u 2017. godini,
 4. Uvjerenje da lice nema obavezu po osnovu poreza,
 5. Ovjerena izjava da će odobrena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 24 mjeseca,
 6. Predračun o nabavci (kupovini),
 7. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Produžava se rok za podnošenje zahtjeva do 30.11.2017. godine.

 Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.