JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu

Općina Kakanj putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva planiranih u Budžetu Općine Kakanj za 2023. godinu. Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje.

Budžetska sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata/programa iz sljedećih prioritetnih oblasti:
l) obrazovanje sa naglaskom na edukacije koje nisu obuhvaćene redovnim programima obrazovanja,
2) podrška marginaliziranim grupama žena za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada,
3) inovativni projekti koji podstiču unaprjeđenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama,
4) projekti koji promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova,
5) razvoj civilnog društva sa ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja daju odgovore na potrebe i pitanja građana,
6) projekti koji podstiču razvoj kulturnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti,
7) projekti koji podstiču socijalnu inkluziju, poboljšanje kvaliteta života i zaštitu mentalnog zdravlja osoba sa invaliditetom,
8) uključivanje ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području općine Kakanj.

Podnosilac prijave može kandidovati samo jedan projekat/program u jednoj oblasti, a maksimalan novčani iznos koji se može odobriti je do 3.000,00 KM.
Kandidovani projekat se mora realizovati na teritoriji Općine Kakanj i to najkasnije do kraja kalendarske godine, odnosno do 31.12.2023. godine.

Uz prijavu po Javnom pozivu treba priložiti sljedeće dokumente:
• Prilog 1 – Prijavni obrazac (klikom ovdje)
• Prilog 2 – Pregled budžeta (klikom ovdje)
• Prilog 3 – lzjava o namjenskom utrošku sredstava (klikom ovdje)
• Prilog 4 – Obrazac za finansijski izvještaj (klikom ovdje)
• Prilog 5 – lzvještaj o realizaciji – narativni (klikom ovdje)

Obrasci navedenih dokumenata popunjavaju se isključivo elektronski.

Prijava s navedenom dokumentacijom dostavlja se na protokol Općine Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike – u vremenu od 7,00 do 15,30 sati

ili poštom na adresu:

Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, 72240 Kakanj, u zatvorenoj koverti s naznakom:
,,Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu” (Ne otvarati).

Rok za podnošenje prijava je 13.04.2023. godine, do 15,30 sati.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća.