Javni poziv za sufinansiranje projekata za zaštitu okoline nevladinih organizacija, škola i drugih za 2016. godinu

kakanj

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08) i Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline za 2016. tabela 3 tačka 7 – Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO, škola i drugih za 2016. godinu, broj: 01/177/16 od 29.02.2016.godine (Službene novine Općine Kakanj broj: 4/16. godine), za koju je predviđeno 20.000,00 KM, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata za zaštitu okoline nevladinih organizacija, škola i drugih za 2016. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za projekte/programe za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

 • Aktivnosti čišćenja i uređenja okoline na području općine Kakanj uz elemente edukacije,
 • Aktivnosti koje promovišu održivi razvoj / racionalno korištenje prirodnih resursa,
 • Aktivnosti koje propagiraju odgovoran odnos prema prirodi,
 • Aktivnosti jačanja ekološke svijesti građana,
 • Aktivnosti u funkciji zaštite biljnih i životinjskih vrsta,
 • Aktivnosti koje podižu znanje i svijest o značaju integralnog upravljanja otpadom i
 • Aktivnosti koje populariziraju zaštitu okoline kroz različite oblike edukacije.

ROK ZA APLIKACIJU:

Petnaest dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči u zgradi Općine Kakanj (prvi sprat).

RASPOLOŽIVI IZNOS:

Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju je 20.000,00 KM.

Visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • minimalan iznos: 1.000,00 KM
 • maksimalan iznos: 5.000,00 KM.

Zainteresirane NVO, škole i drugi za koje je predviđeno 20.000,00 KM moraju obezbjediti 20% za sufinansiranje projekta/programa kojim apliciraju ili traženi udio sredstava osigurati od drugih donatora.

Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu od 20% od zahtjevanog/odobrenog iznosa.

Ostatak od 80% finansijskih sredstava treba predvidjeti za programske aktivnosti projekta.

Projektne aktivnosti se moraju odvijati na području općine Kakanj i za potrebe stanovnika općine Kakanj.

KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Poziv za sufinansiranje projekata se upućuje nevladinim udruženjima, obrazovnim institucijama, medijskim kućama, kulturnim i sportskim udrženjima i drugim koji su registrovani za poslove zaštite okoline, a čije će se projektne aktivnosti odvijati na području općine Kakanj i za potrebe stanovnika općine Kakanj.

USLOVI KOJIMA PODNOSICI PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

 1. Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Da prihvataju uslove zajedničkog učešća u sufinansiranju projekata, programa i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Općine Kakanj;
 3. Da podnesu zahtjev za korištenje sredstava Općine Kakanj, u skladu sa objavljenim javnim pozivom;
 4. Da su učesnici minimalno dvije volonterske akcije na području Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite okoline,
 5. Da zaključe ugovor sa Općinom Kakanj o zajedničkom ulaganju u projekat ili drugu aktivnost za koje se odobravaju sredstva Općine Kakanj;
 6. Aplikanti ne mogu aplicirati sa više projekata u jednoj oblasti, ali mogu podnijeti više projekata u različitim oblastima u skladu sa svojim programskim i statutarnim ciljevima.
 7. Da udovoljavaju i drugim uslovima utvrđenim javnim pozivom.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE

Prijava se podnosi dostavljanjem sljedeće ovjerene i potpisane dokumentacije:

 1. Zahtjev sa navedenim spiskom dostavljenih dokumenata,
 2. Popunjen aplikacijski obrazac (može se preuzeti klikom ovdje),
 3. Budžet projekta (obrazac se može preuzeti klikom ovdje),
 4. Izvod iz registra izdat od strane Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona /ili drugog kantona /ili Federacije BiH (ne stariji od tri mjeseca),
 5. Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj),
 6. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,
 7. Izjava ovlaštene osobe o namjenskom utrošku sredstava,
 8. spisak usješno realiziranih istih ili sličnih projekata i aktivnosti od strane aplikanta,
 9. doprinos koji projekat/program ima na realizaciji strateških dokumenta općine, kantona, federacije u oblasti zaštite okoline lokalne zajednice i poboljšanja uslova življenja njenih građana (NEAP, Strategija zaštite okoline FBiH, Strategija biodiverziteta i sektorskih akcionih planova, LEAP Općine Kakanj; SEAP Općine Kakanj)
 10. broj građana koji su obuhvaćeni projektom/programom (djeca, mladi i sl),
 11. podrška drugih tijela, institucija i organizacija u ostvarivanju projekta/programa.

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj- Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za zaštitu okoline-Zeleni ured, Ulica branilaca bb Kakanj, sa naznakom:

Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata za zaštitu okoline nevladinih organizacija, škola i drugih za 2016. godinu.

Komisija koju će Općinski načelnik formirati će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom dokumentacijom koja je utvrđena u kriterijima, uz uredno popunjen aplikacijski obrazac.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja, tj. od 16.9.2016.godine do 3.10.2016. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati (vratit će se pošiljaocu neotvorene).

Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za zaštitu okoline-Zeleni ured i Službi za finansije dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Ukoliko je podnosilac prijave dobio sredstva od Općine Kakanj u prethodnoj godini, a nije dostavio finansijski i narativni izvještaj o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti do 6 mjeseci.