Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2022./2023. godini broj: 13/03-2-3-37-9583/22 od 20.06.2022.godine, Općinska služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, dana  23.06.2022. godine objavljuje.

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika

– djeci branilaca za školsku  2022./2023. godinu

Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Kakanj u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Kakanj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Kakanj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2022./2023.godinu.

            Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

  1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM    
  2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
  • djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
  • djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata (umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995 godine);
  • djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
  • djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica, ili šest mjeseci po punoljetstvu.

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

           1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

        2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

           3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 400,00 KM;

Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

    –    ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;

    –     socijalno-ekonomska situacija;

    –     učešće u Oružanim snagama;

            Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca, koji ispunjavaju uvjete iz tačke 3. ovog Konkursa.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17., 18. i 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;

ovjerena kućna lista;

uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);

potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje, rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 23.06. do 12.07.2022. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) na prijemnom šalteru Općine Kakanj.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.