“MEHORIĆ”: Već na prvu prijavu kakanjska općinska inspekcija je reagirala

Obavijest u vezi radova na lokaciji Mehorić

Jedino u čemu je općinska inspekcija mogla reagirati su građevinski radovi na izgradnji objekata i u tom smislu općinska inspekcija je učinila maksimum na način da je poduzela i upravne i represivne mjere, oblast voda i uništavanja vodotokova je nadležnost kantonalne inspekcije, i ta inspekcija je bila na terenu.

Nakon pisanja medija u vezi određenih radova na lokaciji Mehorić u općini Kakanj, a u vezi
sa uništavanjem rijeke Borive i Trstionice, obavještavamo javnost da je odmah nakon zaprimanja prve inicijative za inspekcijski nadzor putem e-maila, općinska inspekcija inicijativu proslijedila Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničkodobojskog kantona, na dalje postupanje jer se radi o vodama
iz nadležnosti kantonalnih organa i šumskom zemljištu.

Općina Kakanj je od strane kantonalne vodne inspekcije Zeničko-dobojskog kantona obaviještena da je ista poduzela mjere iz svoje nadležnosti i dostavila obavijest o potrebnom poduzimanju mjera iz nadležnosti općinske građevinske inspekcije. Shodno dostavljenoj obavijesti Kantonalne vodne inspekcije, općinska građevinska inspekcija je izvršila inspekcijski nadzor.

Obzirom da su utvrđene nepravilnosti prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, građevinski inspektor je iz svoje nadležnosti poduzeo upravne i represivne mjere da se postojeće stanje uskladi sa odredbama Zakona. Općina Kakanj ne posjeduje informacije da li je od strane drugih nadležnih inspekcija bilo šta poduzeto.

Obzirom da je bilo dilema da li je općinska inspekcija učinila sve što je mogla učiniti, evo dokaza da je zaista učinjeno sve što je u nadležnosti općinske inspekcije. Upućena je obavijest nadležnoj kantonalnoj inspekciji koja je nadležna za vode i vodotokove, a dio koji se odnosi na postavljene objekte u Mehoriću je nadležnost općinske inspekcije i već smo izvijestili da je općinska inspekcija poduzela upravne i represivne mjere. Dakle, nadležnost općinske inspekcije je da utvrdi da li postavljeni objekti imaju dozvolu da budu postavljeni, a šta će se u tim objektima i pored tih objekata raditi, da li se uništava vodotok, to je nadležnost inspekcija sa viših nivoa vlasti. Iz teksta je jasno da je na potezu i federalna inspekcija.

Dokaz da je zaista učinjeno sve što je u nadležnosti općinske inspekcije u Kaknju.

Press Općine Kakanj/Kakanjinfo