Na 19. sjednici Općinskog vijeća Kakanj usvojeni Izvještaji o poslovanju i radu JU KSC, Doma zdravlja Kakanj . . . .

Općinsko vijeće je 26/04/2018 godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održao 19. redovnu sjednicu.

Kvorum: Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 26 vijećnika. Kašnjenje su  najavili Elvedin Delić, Džemal Bečirhodžić i Semir Mušija, a izostanak Rešad Merdić.

Zapisnik: Zapisnik sa 18. redovne sjednice usvojen je bez rasprave, jednoglasno sa 26 glasova za.

Komentare na vijećnička pitanja  su dali: Enes Piljug , Nusret Muslić i Rizah Haračić.

Komentare na vijećničke inicijative su dali: Rizah Haračić i Enes Piljug.

Vijećnička pitanja su postavili: Sedmedin Amiđić, Rizah Haračić, Enes Piljug, Fahrudin Buza i Nusret Muslić.

Vijećničke inicijative su podnijeli: Sedmedin Amiđić, Ahmed Begić, Enes Piljug,  Rizah Haračić, Nusret Muslić i Aldin Šljivo.

Dnevni red:

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić, Eldin Mijoč, Fahrudin Buza, Haris Veispahić.

Uslijedila je pauza od 10’ u radu Vijeća radi usaglašavanja dnevnog reda.

Predsjedavajući je predložio dnevni red koji je usaglašen na sjednici Kolegija 26.04.2018.godine. Vijećnici su uz materijale dobili i prijedlog odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“  općina Kakanj. Također, vijećnicima je na klupe dostavljen i prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj“ , prijedlog odluke o visini subvnecioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica, prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj, te Izvještaj o provedenom postupku za imenovanje dva člana OIK-a kao obrazloženje uz prijedloge odluka o imenovanju članova OIK-a.

Vijeće je usvojilo dnevni red sa 20 tačaka i uvrstilo sve pristigle materijale u dnevni red današnje sjednice sa 23 glasa za, 5 protiv i bez glasova uzdržanih.

1.Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. godine

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Stavovi i mišljenja: Komisija za Statut i propise, Komisija za ekologiju, Privredni savjet
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za.

2.Prijedlog odluke o upostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ općina Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za.

3.Prijedlog odluke o visini subvencioniranja troškova transporta komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova za.

4.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju „Razvojni centar općine Kakanj”

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 28 glasova za.

5.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje kanalizacionog sistema MZ Haljinići

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Stavovi i mišljenja: Komisija za Statut i propise, Privredni savjet
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 29 glasova za.

6.Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2018. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Stavovi i mišljenja: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Program sa 29 glasova za.

7.Izvještaj o poslovanju i radu za 2017. godinu JU „Kulturno sportski centar“ Kakanj sa finansijskim izvještajem za 2017. godinu JU „Kulturno sportski centar“ Kakanj
8.Prijedlog plana i programa JU Kulturno-sportski centar Kakanj sa finansijskim planom za 2018. godinu

Predlagač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Obrađivač: UO JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Stavovi i mišljenja: Komisija za budžet i finansije
Izvjestilac: Aldin Šljivo, direktor JU Kulturno-sportski centar Kakanj i Aida Silajdžić, predsjednica UO JU

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvijema tačkama. U diskusiji nije niko učesvovao i Vijeće je Izvještaj usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv   i 5 uzdržanih kao i  Program sa 23 glasa za, niko protiv   i 5 uzdržanih.

9.Izvještaj o radu JU “Dom zdravlja” Kakanj  za 2017.godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, član UO JU

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.

Vijeće je sa 24 glasa za usvojilo Izvještaj, a vijećnik Mirsad Tursum se uzdržao od glasanja.

10.Prijedlog plana rada i razvoja JU Dom zdravlja Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Izvjestilac: Mirsad Tursum, direktor JU i Nisvet Trako, član UO JU

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić.

Vijeće je sa 24 glasa za usvojilo Program, a vijećnik Mirsad Tursum se uzdržao od glasanja.

11.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

12.Izvještaj o realizaciji tekuće budžetske rezerve za 2017. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Stavovi i mišljenja: Komisija za budžet i finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Vijeće je vodilo objedinjenu raspravu o ovim dvijema tačkama.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sa 20 glasova za, 3 protiv i bez glasova uzdržanih usvojilo Izvještaj  o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2017, a sa 21 glasom za, 3 protiv i bez uzdržanih Izvještaj o realizaciji tekuće budžetske rezerve za 2017.godinu.

13.Prijedlog odluke o imenovanju člana OIK-a

14.Prijedlog odluke o imenovanju člana OIK-a

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac:Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić.

Vijeće je sa 17 glasova za, 8 protiv i niko uzdržan imenovalo Kristinu Šain za člana OIK-a.

Vijeće je sa 18 glasova za, 7 protiv i niko uzdržan imenovalo Almu Neimalija za člana OIK-a.

15.Prijedlog rješenja o imenovanju Konkursne komisije za provođenje konkursne procedure za imenovanje direktora JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac:  Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestovao i Vijeće je u Konkursnu komisiju imenovalo: Esmira Čobu – predsjednika – ispred osnivača, Suad Čeliković – člana, ispred Vijeća roditelja i Šemsu Gadžun, člana – ispred reda stručnog osoblja JU sa 21 glasom za, 4 protiv i bez glasova uzdržanih.

16.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana UO JU Dom zdravlja Kakanj

Izvjestilac je bio Edin Aliefendić koji je izvijestio Vijeće da je dopisom iz Ministarstva zdravstva ZDK, koje provodi proceduru za trećeg člana UO JU Dom zdravlja Kakanj, predložen Haris Kozlo te da Komisija predlaže istog kandidata za privremeno imenovanje do okončanja procedure po javnom oglasu ali ne duže od 3 mjeseca.

17.Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2017.godinu i Izvještaj o epidemijama za 2017.godinu

Predlagač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Obrađivač: UO JU Dom zdravlja Kakanj
Stavovi i mišljenja: Zdravstveni savjet
Izvjestilac:  Mirsad Tursum, direktor JU i Ibrahim Aličković, šef HES-a

U diskusiji su učestvovali: Rizah Haračić, Slaven Katičić, Jasmin Mušanović i Haris Veispahić.

Izvještaj je sa predloženim preporukama  usvojen sa 22 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan a Mirsad Tursum se uzdržao od glasanja.

18.Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za period 01.04.2017. godine- 27.03.2018. godine

Predlagač:Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Obrađivač:Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
Izvjestilac: Ševala Demir, predsjednica Komisije – najavila izostanak

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sa 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržan usvojilo Izvještaj.

19.Informacija o relizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu sa kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2017. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac:Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju uz zaključak jednoglasno.

20.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj za 2017. godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao  i Informacija je primljena k znanju sa 23 glasa za, bez glasova protiv i 1 glasom uzdržan.

Predsjedavajući je u ime Vijeća  čestitao  1.maj – Praznik rada  svim građanima općine Kakanj i zaključio sjednicu u 13:07.