Na osnovu nedavno objavljenog konkursa: Spisak od 83 kandidata za prijem u RMU KAKANJ

bb56f8b8d3fd5ca01913dbc9be9de8c0_xl

U Rudniku mrkog uglja Kakanj, u toku je završna faza realizacije prijema radnika na osnovu konkursa objavljenog u dnevnoj štampi.

Na raspisani konkurs za 83 radna mjesta primljeno je 1653 prijava od 1439 kandidata.

Poslije analiziranja niza kriterija koji su se odnosili na zadovoljavanje uvjeta propisanih zakonom i uvjeta koji podrazumijevaju društvenu odgovornost Rudnika mrkog uglja Kakanj, donesena je odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos iz reda porodica poginulih boraca (22) i demobilisanih boraca (57) koji se vode kao nezaposlena lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Na ovaj način zadovoljeni su propisi iz Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Za odabir kandidata o statusu članova porodica poginulih boraca i o statusu demobilisanih borca izvršena je provjera u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca-Odsjeku za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze za područje Općine Kakanj, zatim u Zavodu za zapošljavanje – Birou rada Kakanj i Odsjeku za boračka pitanja u Kaknju.

Pored toga četiri kandidata, uz zadovoljavanje zakonskih uvjeta, odabrana su prema kriteriju konstitutivnosti naroda, a u odnosu na broj pristiglih prijava.

Konkursna faza koja trenutno traje ogleda se u obavještavanju odabranih kandidata, koji će u grupama obaviti ljekarski pregled. Tek po obavljenom ljekarskom pregledu na osnovu kojeg se utvrdi zdravstvena i psiho fizička sposobnost sa kandidatima će biti obavljen završni dio konkursa – potpisivanje ugovora o radu.

Spisak kandidata koji će od danas i u narednih nekoliko dana biti pozvani da obave ljekarski pregled:

1. Alajbegović (Mehmedalija) Esad (1960)
2. Alajbegović (Numo) Adem (1963)
3. Alić (Omer) Almedin (1992)
4. Alispahić (Mujo) Esad (1965)
5. Bečić (Ramiz) Ramiz (1975)
6. Bečirhodžić (Fehim) Senad (1964)
7. Bešić (Mehmed) Semir (1988)
8. Bliznović (Mensur) Mensur (1996)
9. Brkić (Hasan) Nedžad (1994)
10. Čatić (Sadik) Nedžad (1969)
11. Čeliković (Ekrem) Semir (1992)
12. Čizmić (Eniz) Hazim (1970)
13. Čizmić (Hamid) Zikret (1973)
14. Čizmić (Muhamed) Mahir (1989)
15. Čobo (Alija) Ferid (1971)
16. Čobo (Derviša) Muamer (1976)
17. Delić (Šefika) Muhamed (1976)
18. Drijenčić (Sabrija) Izet (1969)
19. Duraković (Rešad) Mevludin (1985)
20. Džafić (Safet) Akif (1972)
21. Đino (Mithat) Midhat (1993)
22. Fejzić (Husnija) Hamza (1965)
23. Gačić (Fehima) Fadil (1974)
24. Gačić (Zulfo) Fahrudin (1975)
25. Gadžun (Ismet) Mevludin (1975)
26. Gadžun (Samir) Amir (1992)
27. Gagulić (Bajro) Mirsad (1973)
28. Gorak (Zahid) Islam (1975)
29. Goralija (Bećir) Emir (1973)
30. Goralija (Osman) Nedim (1969)
31. Grahić (Mujo) Šaban (1971
32. Grahić (Salih) Kasim (1971)
33. Grgić (Josip) Matej (1992)
34. Gujić (Josip) Mateo (1989)
35. Hadrović (Atif) Nermin (1974)
36. Haračić (Mirsad) Nijaz (1975)
37. Hardauš (Sakib) Mirzad (1988)
38. Hasagić (Zihnija) Edin (1964)
39.Hodžić (Sunija) Asim (1969)
40. Hrustić (Esad) Dženan (1974)
41. Hrustić (Ramiza) Samir (1975)
42. Hrusto (Salem) Mirsad (1973)
43. Hukić (Mirsad) Mirsad (1994)
44. Husagić (Fadil) Edin (1990)
45. Husika (Husein) Ezedin (1972)
46. Huskić (Hilmo) Admir (1982)
47. Jašarspahić (Halim) Elvis (1987)
48. Karahodžić (Osman) Elvir (1974)
49. Kobilica (Halid) Halid (1968)
50. Kobilica (Salih) Adil (1968)
51. Kordić (Marijan) Stjepan (1974)
52. Kovač (Rasim) Enes (1976)
53. Kovačević (Kemal) Emir (1973)
54. Kozlo (Salem) Enijad (1973)
55. Krivokapa (Fuad) Mustafa (1975)
56. Kulović (Osman) Elvedin (1972)
57. Lopo (Bekrija) Dževad (1972)
58. Lozančić (Pero) Danijel (1980)
59. Lušija (Muharema) Adnan (1973)
60. Ljubović (Sead) Evelin (1991)
61. Ljubović (Zahid) Mirnes (1974)
62. Mašić (Adem) Mevludin (1973)
63. Mašić (Halim) Alen (1982)
64. Muflizović (Esad) Nijaz (1973)
65. Muflizović (Sulejman) Mirel (1989)
66. Muraja (Fikret) Albin (1988)
67. Musić (Rašid) Elvedin (1971)
68. Mušija (Kasim) Almir (1972)
69. Omerović (Jusuf) Ferid (1973)
70. Omerović (Šefkija) Hasan (1970)
71. Omerspahić (Ševal) Muhamed (1989)
72. Pipo (Osman) Namir (1972)
73. Plasto (Ševal) Selvedin (1969)
74. Ramić (Abdulah) Rusmir (1995)
75. Selimović (Šaban) Nermin (1974)
76. Spahić (Hasan) Ramiz (1975)
77. Strika (Alija) Elvir (1971)
78. Škulj (Zihnije) Selmir (1990)
79. Šljivo (Nezir) Mensur (1967)
80. Vardo (Ragib) Nedžad (1973)
81. Veispahić (Hivzija) Irfan (1969)
82. Velić (Meho) Arnel (1987)
83. Zahirović (Selim) Hasan (1968).

PRESS RMU KAKANJ