NOVITETI U KAKANJSKOM DOMU ZDRAVLJA: USKORO eNARUČIVANJE I eUPUTNICA ZA STACIONAR U KB ZENICA

Sarajevska organizacija MedIt, koja održava ambulantni informacioni sistem (AIS) na području Ze-do kantona, planira u sklopu redovnog održavanja AIS-a implementirati funkciju eNaručivanje i eUputnica.

Predstavnici MedIta će 15.06.2017. godine održati edukaciju za ljekare koji rade u ambulantama porodične medicine i obučiti ih primjeni funkcije eNaručivanje i eUputnica.

U prvoj fazi implemntiraće se eNaručivanje i eUputnica samo za specijalističko konsultativne preglede koji se obavljaju u Stacionaru KB Zenica, a u narednim fazama naknadno će se implementirati ova funkcija za centralni objekat KB Zenica.

Šta ovo suštinski znači za pacijenta? Naime, na ovaj način porodični ljekar će direktno iz ambulante porodične medicine JU “Dom zdravlja” Kakanj moći naručiti, odnosno uputiti pacijenta na specijalističko konsultativni pregled u Stacionar što će u mnogome olakšati pacijentu da ne gubi dragocjeno vrijeme i ne troši dodatna sredstva kako bi lično morao ići u Stacionar da se naručuje. Na ovaj način će se smanjiti i gužve pred spacijalističko konsultativnim ambulantama u Stacionaru, jer bi svaki pacijent sa područja Ze-do kantona trebao doći na svoj zakazni termin.

“Iskreno se nadamo da će ova funkcija AIS-a znatno olakšati pacijentima pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i zdravstvenim radnicima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, naveli su iz kakanjskog Doma zdravlja.