OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI I LJEKARSKOM PREGLEDU DJECE POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU (POPOiO) Istaknuto

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52., 56. i 58. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10, 8/12).

•    Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2023/2024. godini namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2024. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
•    Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
•    U cilju zaštite zdravlja djece, roditelja i svih radnika u osnovnim školama, za evidentiranje nije potrebno prisustvo djece niti prilaganje bilo kakve dokumentacije. Evidencija djece će se obaviti u prostorijama škola.
•    Evidencija djece se vrši u periodu od 12.12.2023. godine do 22.12.2023. godine u školi koju će djeca pohađati.
•    O ljekarskom pregledu djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja.
•    O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebnoj dokumentaciji, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK