„Obrazovanjem protiv diskriminacije“ – Projekat Razvojnog centra Visoko (FMB)

Projekat „Obrazovanjem protiv diskriminacije“

Početkom 2021. godine Fondacija Muharem Berbić, Razvojni centar Visoko, je pokrenuo realizaciju projekta „Obrazovanjem protiv diskriminacije“. Projekat podrazumijeva učešće 30 djece romske nacionalnosti koji pohađaju jednu od šest osnovnih škola na području grada Visoko, te se realizuje od
januara do maja 2021. godine.
Navedenim projektom se nastoji doprinijeti smanjenju stepena diskriminacije, stereotipa i predrasuda sa kojom se suočavaju djeca romske nacionalnosti u osnovnoj školi. Djeca romske nacionalnosti koja pohađaju neku od osnovnih škola u Visokom se kontinuirano suočavaju sa diskriminacijom.


Činjenica je da se od romske djece ne očekuje postizanje velikog uspjeha u školi, niti postizanje određenog društvenog statusa u budućnosti. Ovakva mišljenja vladaju i kod nastavnika, ali i kod vršnjaka u školi. Stoga, ovim projektom želimo pokazati da romska djeca mogu ostvarivati značajnije
rezultate i uspjehe u školi, te imati vlastite nade i snove, bez diskriminacije.

Realizacija projekta se sastoji iz sljedećih aktivnosti: pomoć pri izradi zadaće, pomoć pri savladavanju gradiva za djecu od prvog do petog razreda, pružanje instruktivne nastave za djecu od šestog do devetog razreda, te organizovanje četiri neformalne radionice.


Metodologija realizacije projekta zasnovana je na individualnom radu sa korisnicima na pružanju pomoći pri savladavanju školskog gradiva, pisanju zadaće i instruktivnoj nastavi. Prilikom realizacije neformalnih radionica, primjenjuje se grupni oblik rada, tako da djeca imaju priliku da se bolje
upoznaju, te da steknu nova prijateljstva izvan okvira diskriminisanja.

Projektne aktivnosti se vrše pet dana u sedmici (od ponedjeljka do petka), a svako dijete ima priliku dva puta sedmično raditi sa učiteljicama na savladavanju gradiva, kao i smanjenju diskriminacije u školi. Promocijom našeg projekta i rada, uzmite učešče u borbi protiv diskriminisanja djece romske
nacionalnosti. Za više informacija možete se javiti Melini Dragunić putem e-maila:
[email protected], ili putem kontakt telefona: 060/ 326- 5648.