Oglas za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu: Uredba) i tačke 9. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-37-5-11282/22 od 20.07.2022.godine,  Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike objavljuje

OGLAS

o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

I Predmet Oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) – Općine Kakanj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Kakanj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Kakanj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

  1. izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
  2. kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022.godini;
  3. prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
  4. sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

II Pravo učešća na Oglasu imaju branioci i članovi njihovih porodica pod posebnim uvjetima i to da:

1) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje  3 (tri) godine neprekidno do dana ponošenja zahtjeva, osim povratnika u RSte da ostvaruju prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u gradovima/općinama Kantona;

2)nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine i isto rješavaju na području Kantona (osim povratnika u RS);

3)posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju,  kupovinu stambenog objekta, prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

4)nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog budžeta, donatorskih i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;

5)nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;

6)oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, registrovanog kao privredno društvo;

7)ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i RVI sa stepenom invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u 2021. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, odnosno iznos od  996,00 KM;

III Rješavanje stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1)dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav  (3) Federalnog zakona;

2)djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;

3)porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;

4)članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav (3) Federalnog zakona ;

5)porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;

6)članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stavovi (4) i (5) Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;

7)ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

8)ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 20% do 60%;

9)demobilizirani branioci;

10) udovice umrlih demobiliziranih branilaca iz člana 3. tačka a) Uredbe, koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.god. u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili šest mjeseci po punoljetstvu;

 11)roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branioca iz  člana 3. tačka b) Uredbe,  koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti;

IV Potrebna dokumentacija  uz zahtjev za dodjelu sredstava: ( original ili ovjerene kopiji ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

1)dokaz o statusu branioca i člana porodice branioca;

2)rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (za djecu šehida/ poginulih branilaca bez oba roditelja);

3)dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za porodice šehida/poginulih branilaca; poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobiliziranih branilaca;

4)uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a (kao dokaz o prebivalištu-obrazac uvjerenja PBA-4A);

5)kompletna dokumentacija za rješavanje stambenog pitanja (ovisno o načinu rješanja)u slučaju gradnje stambenog objekta: izvod iz Zemljišno-knjižnog ureda ili posjedovni list za grad/općinu za koju nije uspostavljen Zemljišno-knjižni ured, građevinska dozvola ili lokacijska informacija za objekte čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 200 m2, kao dokaz o vlasništvu/posjedu podnosioca zahtjeva); u slučaju kupovine individualnog stambenog objekta ili stana: validankupoprodajni ugovor o kupovini, uz priložen zemljišno-knjižni izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca, te rješenje Porezne uprave-nadležne Porezne ispostave o plaćanju/oslobađanju plaćanja poreza na promet nekretnina po predmetnom ugovoru; u slučaju sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objektavalidan dokaz (rješenje nadležnog organa grada/općine o dozvoli za gradnju ili legalizaciji stambenog objekta, sa priloženim dokazima računima o troškovima iz prethodne ili tekuće kalendarske godine); za prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalidadokaz o potrebi prilagođavanja (ovisno od stepena ostećenja organizma i uslova življenja u stambenom prostoru), te  vrijednosti potrebnih radova u stambenom objektu sa predračunom radova ovlaštenog privrednog subjekta registrovanog za građevinske radove;

6)uvjerenje o prihodima zaposlenih (firme, preduzeća, ustanove), odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika, odnosno da se isti vodi/ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);

7)posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih gradova/općina prebivališta (za lica koja su mijenjala prebivališta), za sve punoljetne članove domaćinstva (ukoliko su podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva mijenjali prebivalište);

8)uvjerenje nadležnog gradskog/općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog budžeta dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;

 9)ovjerena izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu  bračnog druga i članova porodičnog domaćinstva (prema propisanom obrazcu- izjava br. 1.);

10)ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);

11)ovjerena kopija Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053  ( koja se podnosi uz godišnju poreznu prijavu-Godišnja prijava dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu (u slučaju registracije samostalne djelatnosti u 2022. godini, prihodi se dokazuju potvrdom knjigovođe o visini primanja);

12)ovjerena izjava o ukupnim prihodima domaćinstva (prema propisanom obrazcu- izjava br. 2.);

13) drugi dokazi iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva (koji ukazuju na posebnost slučaja i potrebu hitnog rješavanja stambenog pitanja);

V Visina sredstva

Sredstva za realizaciju prava na novčanu pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica osigurana su u Budžetu Kantona za 2022.godinu, na budžetskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja-ekonomski kod 614200 , subanalitika OAD 208„Pomoć u rješavanju stambenog pitanja“, a ista će se realizirati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u Budžet Kantona.

VI Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja sredstava

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu rješavanja stambenog pitanja zainteresovani kandidati podnose  gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za poslove branilačko-invalidske zaštite u gradu/općini u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz branilačko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije (u daljem tekstu: gradska/općinska služba)  na posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, a putem Protokola gradova/općina.

Uz zahtjev obavezno je prilaganje kompletne dokumentacije (ovisno o načinu rješavanja), kao dokazom o ispunjavanju uvjeta Oglasa, a u cilju izrade Liste urednih zahtjevaodnosno Konačne liste urednih zahtjeva i osiguranjem prioritetnog rješavanja stambenog pitanja po pravu prvenstva u skladu sa važećim propisima.

Sve druge informacije koje se odnose na uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć- dodjelu sredstava za rješavanje stambenog pitanja po Oglasu, zainteresovani kandidati mogu dobiti uvidom u važeće propise- odredbe Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 1/14), Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 4/14, 1/18 i 15/21), kao podzakonskog akta, koji će biti istaknuti uz ovaj oglas, kao i na web stranici www.zdk.ba. .

VII Prijave, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrazcu može se izvršiti  u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstavima informisanja i na oglasnoj ploči Grada/Općine, tj. od 28.07.2022.god.(četvrtak)  do 15.08.2022. godine (ponedjeljak), kada je i posljedni da za podnošenje zahtjeva.

Obrazce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti  na Protokolu ili pri nadležnoj službi Općine Kakanj. Podnosilac zahtjeva obvezan je naznačiti način rješavanja stambenog pitanja i svojeručno potpisati zahtjev, u suprotnom zahtjev će biti odbačen kao neuredan. Kompletna dokumentacija, podrazumijeva potrebnu dokumentaciju traženu Oglasom (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). Gradska/Općinska služba nadležna za poslove branilačko-invalidske zaštite u obavezi je pružiti sve potrebne dodatne informacije podnosiocima zahtjeva.

 Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti razmatrani.