Općina i Dom zdravlja Kakanj osigurali besplatan ultrazvučni pregled za žene

Prijava se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 12.11.2020. godine

U svrhu poboljšanja zdravstvene slike stanovništva, Općina Kakanj u saradnji sa JU Dom zdravlja Kakanj organizira besplatan ultrazvučni pregled dojki za 200 žena sa područja općine Kakanj.

Pravo na besplatan pregled imaju sve žene starosti od 35 do 50 godina. Spiskovi za pregled formirat će se na osnovu redoslijeda prijavljivanja kandidatkinja (200).

Aktivnosti će realizirati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidatkinje biti blagovremeno obaviještene.

Prijava se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 12.11.2020. godine. Zainteresovane kandidatkinje uz prijavu obavezne su priložiti prijavu prebivališta (CIPS).

Prijave nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.