Općina Kakanj plaća troškove ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena

Poziv za dostavljanje prijava za besplatan pregled

Na osnovu člana  32.  Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu(„Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena licaizbjeglice i povratnike objavljuje

     POZIV

za besplatan ultrazvučni pregled dojki za žene

Na osnovu planiranih sredstava u Bužetu Općine Kakanj  za 2018. godinu za projekte u svrhu poboljšanja zdravstvene slike stanovništva, Općina Kakanj u saradnji sa JU Dom zdravlja Kakanj organizira besplatan ultrazvučni pregled dojki za 200 žena sa područja općine Kakanj.

Pravo na besplatan pregled imaju nezaposlene žene starosti od 35 – 55 godina.

Aktivnosti će realizovati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Zainteresovani kandidati uz zahtjev  obavezni su priložiti  dokaz o nezaposlenosti.

Prijava se podnosi  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  do 16.03.2018. godine.

Prijave nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.