Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili (ili će ubrzo dobiti, postupak slanja je u toku) putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Nekoliko kandidata koji su u prijavi upisali broj fiksnog telefona ili uopće nisu naveli kontakt telefon šifru mogu dobiti u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invlaidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Molimo kandidate da zapamte ili sačuvaju šifru jer će se ista koristiti i kod objave konačne liste.

Uputa za otvaranje liste: klik ovdje

Preliminarna lista ne znači da su učenici dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 166 kandidata sa konačne liste. Visina stipendije iznosi 300 KM.

Na ovu listu može se izjaviti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum objave liste: 2.mart 2017.godine).

Pojašnjenje:

Pravo učešća na konkursu nisu imali:

a) vanredni učenici

b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh

c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije

d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj

e) učenici koji ponavljaju razred.

Na listu se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj ploči Općine (lista istaknuta ) putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Svaki kandidat može i sam bodovati svoju aplikaciju na osnovu sljedećih kriterija:

Lista kandidata za dodjelu stipendija je sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

a) socijalno-ekonomska situacija

b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

a) Po osnovu primanja po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće

bodove:

–          bez primanja…………………………………… 40 bodova

–          do 100 KM…………………………………….   30 bodova

–          od 101 KM do150 KM …………………….  25 bodova

–          od 151 KM do 300 KM ……………………  15 bodova

–          od 301 KM do 350 KM…………………….  10 bodova

–          preko 350 KM………………………………….  5 bodova.

b) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

–          za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

Učenicima sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i  c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Učenicima romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik  pripada romskoj populaciji.

Učenicima – djeci poginulih rudara i učenicima bez roditeljskog staranja stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu dokumentaciju.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.