POLITIKA: Danas održana 9.redovna sjednica OV KAKANJ

Općinsko vijeće je 28.06.2017.godine sa početkom u 9:00 sati održalo 9.redovnu sjednicu.
Na sjednici je prisutno 26 vijećnika. Odsutni su bili: Elvedin Delić, Muhamed Kubat, Ahmed Begić i Ivica Petrović.
Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative
Na prošloj sjednici postavljena su  3 vijećnička pitanja i pokrenuto je 13 vijećničkih inicijativa.
Odgovori i mišljenja na vijećnička pitanja i inicijative vijećnicima su proslijeđena preko eParlamenta onom dinamikom kojom su i pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.
– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić i Nusret Muslić.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug, Nusret Muslić i Rizah Haračić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Adnan Ibrahimspahić, Izudin Hrusto, Aldin Šljivo, Nusret Muslić, Rešad Merdić, Amar Selimović, Mugdin Gorak,  Rizah Haračić i Safet Šahman.
– Vijećničke inicijative su pokrenuli: Safet Šahman, Semir Mušija, Jasmin Mušanović, Nusret Muslić, Rizah Haračić, Izudin Hrusto, Adisa Čehajić, Slaven Katičić, Aldin Šljivo.
Dnevni red
Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (PO POZIVU) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 21.06.2017. godine. U međuvremenu je pristigao i materijal  prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i saradnje između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu, Republika Turska te je predloženo da se isti uvrsti kao 9. tačka dnevnog reda. Sa ovom dopunom Vijeće će razmatrati 12 tačaka.
Dnevni red usvojen je bez rasprave, jednoglasno.

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze na K.O. Mramor

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina;
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju

U diskusiji je učestvovao: Enes Piljug, Nusret Muslić i Slaven Katičić.

Komentar je dala Vesna Ajanović, općinska pravobraniteljica, koja je rekla da nisu ispunjeni zakonski uvjeti, potpisan ugovor o koncesiji, kako bi se svrha utvrđivanja javnog interesa, ovako formulirana, opravdala. Također, komentar na situaciju u kojoj se nalazi trenutno Općina Kakanj i RMU Kakanj dao je i, općinski načelnik, Nermin Mandra.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 5’ na prijedlog kluba vijećnika SBB-a.

Nakon pauze Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika, je pročitao dopunu prijedloga koji glasi: Iza tačke 2. prijedloga dodaje se nova tačka 3. koja glasi: “Obavezuje se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj da prije početka izvođenja radova na nekretninama iz člana 1. ove Odluke zaključi ugovor o koncesiji.” Dosadašnja tačka 3. prijedloga postaje tačka 4, a ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Ovako izmijenjen prijedlog usvojen je sa 21  glasom za, 3 protiv i niko uzdržan.
 2. Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

 Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Radna grupa za izradu odluke o dimnjačarskoj djelatnosti
Izvjestilac: Amir Dedić, predsjednik Radne grupe
Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise, Privredni savjet

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sa 25 glasova za usvojilo zaključak o utvrđivanju nacrta odluke sa rokom za javnu raspravu od 15 dana kako bi se prijedlog mogao usvojiti već na julskoj sjednici.
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017.godinu

 Predlagač: Općinski načelnik;Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline;
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika;Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju,

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 21 glasom za, niko protiv i 3 uzdržana.
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik;Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika;

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu

 Predlagač: Općinski načelnik;Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji nije niko učestvovao i prijedlog je usvojen sa 24 glasa za.

 6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća

 Predlagač: Komisija za predstavke i prijedloge, Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Izudin Hrusto, predsjednik Komisije; Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

U diskusiji su učestvovali: Rešad Merdić, Fahrudin Buza, Nusret Muslić.

Uslijedila je pauza od 5’ u radu Vijeća.

Vijeće se prvo izjasnilo o prijedlogu kluba vijećnika S BiH da se mjesečna naknada za članove Drugostepene komisije za žalbe ograniči na iznos od 70 KM, sa 6 glasova za, 2 protiv i 17 suzdržanih.

Nakon toga Vijeće se sa 17 glasova za, 8 protiv i niko uzdržan usvojilo prijedlog.

 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj

 Predlagač: Općinski načelnik;Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju;
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda; Stav i mišljenje: Privredni savjet

Zijad Neimarlija je dopunio prijedlog sa još jednim poslovnim prostorom.

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić.

Prijedlog je uz ovu dopunu usvojen sa 25 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj

 Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja, Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za Izbor i imenovanje

Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, je predložio da u sastavu Komisije budu: Sedmedin  Amiđić – predsjednik, Izudin Hrusto, Azerin Salihbegović, Selvedin Helja, Ivica Petrović, Elvedin Delić, Rahman Kovač, Elvedin Gačić – članovi. Ovaj prijedlog usvojen je sa 23 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

 9. Prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Kakanj i Općine Beylikduzu

 Predlagač: Općinski načelnik,Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade

U diskusiji nije niko učestvaovao i prijedlog je usvojen sa 25 glasova za.

 10. Elaborat o procijenjenoj šteti i Informacija o klizištu Malješ

 Predlagač: Općinski načelnik,Obrađivač: Služba civilne zaštite,
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za ekologiju

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug i Nusret Muslić.

Dodatna pojašnjenja i konkretne odgovore dao je općinski načelnik koji je pozvao vijećnike da diskutiraju o ovoj problematici na način da iznesu konkretna pitanja i argumente.

Informacija je primljena k znanju sa 23 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

 11. Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

 Predlagač: Sindikat JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj;
Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise i Privredni savjet

Ispred Kantonalnog sindikata Vijeću se obratio predsjednik Mehrudin Isaković i Fehim Merdić, predsjednik Sindikata JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj.

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Edin Aliefendić, Rizah Haračić, Slaven Katičić, Haris Veispahić.

Uslijedila je pauza od 5’ u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SBB-a.

Nakon pauze Vijeće je usvojilo zaključak kojime se prihvata Inicijativa za zaključivanje kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj , sa članovima pregovaračkog tima ispred Općine: Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić i Rešad Merdić.

Inicijativa sa zaključkom je usvojena sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

12. Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016. godini

 Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika
Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova
 

U diskusiji nije niko učestvovao pa je Informacija prihvaćena sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

Sjednica se završila u 12:21.