POLITIKA: Zadnja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Kakanj petanesta po redu!

Kolegij Općinskog vijeća je 20/12/2017.godine održao 14. sjednicu Kolegija na kojoj je razmatrao:

a) Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
b) Zahtjev Sindikalnog odbora JP Vodokom d.o.o. Kakanj za sazivanje sastanka u vezi donošenja pravilnika o radu u skladu sa kolektivnim ugovorom
c) Zahtjev mjesne podružnice Bijele Vode u vezi dodjele koncesije RMU Kakanj
d) Zahtjev MZ Zagrađe, podružnica Halinovići, za pomoć u sanaciji puta od Zagrađa do Halinovića
e) Molba MZ Dubovo Brdo za pomoć u realizaciji projekta kanalizacije
f) Zahtjev MZ Čatići za izgradnju trotoara
g) Molba Udruženja potrošača općine Kakanj „Potrošač“ Kakanj za finansijsku podršku iz budžeta Općine
h) Amandman MZ Bijele vode na Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
i) Amandman MZ Kakanj -2 na Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
j) Amandman MZ Zagrađe na budžet Općine Kakanj za 2018.godinu
k) Amandman MZ Zagrađe – podružnica Semetiš na Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
l) Inicijativa Grupe za podršku i zaštitu djece i mladih općine Kakanj

Kolegij je prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu uputio u dalju proceduru – na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.
U vezi zahtjeva Sindikalnog odbora JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za sazivanje sastanka u vezi donošenja pravilnika o radu u skladu s Kolektivnim ugovorom Kolegij je primio k znanju navedeno i sugerirao Sindikatu da nastavi pregovaranje sa upravom.
Ostali zahtjevi, molbe i amandmani su primljeni k znanju i proslijeđeni nadležnim službama na dalje postupanje. Inicijativa Grupe za podršku i zaštitu djece i mladih općine Kakanj je proslijeđena JU Centar za socijalni rad Kakanj.

Također, Kolegij je razmatrao i dnevni red za 15. sjednicu Općinskog vijeća koja je zakazana za 28/12/2017.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati. Prijedlog dnevog reda nije usaglašen a vijećnicima će se na razmatranje i usvajanje ponuditi dnevni red po materijalima koji su u do slanja poziva pristigli u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća:

1. Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
2. Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plate zaposlenika u jedinstvenom organu uprave Općine Kakanj za budžetsku 2018.godinu
4. Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu JP „Elektroprivreda BiH“ ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj
6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u 2018.godini
7. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2018.godini
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj 
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj
10. Nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj
11. Prijedlog pravilnika o formiranju cijena usluga u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj
12. Prijedlog pravilnika o kriterijima za finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj 
14. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Alajbegović Salema i Mujanović Amera iz Kaknja
15. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Haračić (Abdulaha) Emina iz Kaknja

Materijale, izuzev tačke 3. koja je u pripremi od strane predlagača, možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆISNKOG VIJEĆA