POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT, PEDAGOŠKOG ZAVODA I SAVE THE CHILDREN ZA SJEVEROZAPADNI BALKAN

4e47087456865b3fedd7b7cd2b38b40e_l

U petak, 18.11.2016. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,  Pedagoškog zavoda i  Save the Children za sjeverozapadni Balkan u provedbi projektaJačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ i projekta  „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.

U ime ugovornih strana, Memorandum o saradnji su potpisali Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Andrea Žeravčić, drektorica Save the Children.

            ProjektJačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ u svom fokusu ima razvijanje Modela  Ishodi učenja za matematičko područje kako bi se osiguralo da razvijeni nastavni planovi i programi budu  bazirani na ishodima učenja i ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, da se u nastavi primjenjuju strategije učenja i podučavanja koje potiču kritičko mišljenje i razvoj poduzetničkog duha, a kao krajnji cilj da rezultira većim postignućima učenika kada je u pitanju nastavni predmet matematika.

Saradnja Ministarstva, Pedagoškog zavoda i Save the Children na razvijanju Modela Ishodi učenja za matematičko područje rezultat je uspješne saradnje ovih institucija na razvijanju Modela Ishodi učenja u jezičko-komunikacijskom području u periodu 2012-2015. godine.

Projekt „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ ima za cilj doprinijeti unapređenju socijalne inkluzije i povećanju životnih mogućnosti za najugroženije grupe djece i njihove porodice, sa fokusom na Rome.