Poziv licima koja su zauzela zemljište u državnoj svojini radi pokušaja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

opcina-kakanj

P O Z I V

za podnošenje prijava fizičkih i pravnih lica koja su zauzeli i uzurpirali zemljište u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj radi pokušaja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa važećim zakonima

 

  1. Pozivaju se fizička i pravna lica koja su zauzela i uzurpirala manje površine zemljišta u vlasništvu državne svojine Općine Kakanj i zemljišta koje graniči ili se nalazi u neposrednoj blizini njihovog privatnog zemljišta i izgrađenih objekata da podnesu prijavu o zauzimanju državnog zemljišta, te pismeno izraze interes za državno zemljište s kojim graniče, a sve s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zauzetom općinskom zemljištu i zemljištu u svojoj blizini u skladu sa važećim zakonima.
  1. Zainteresovana fizička i pravna lica dužna su uredno popuniti prijavu o podacima za državno zemljište iz tačke 1. ovog poziva i istu predati na prijemnu kancelariju Općine Kakanj, sa naznakom: „Općina Kakanj, ul.Branilaca bb, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. /uzeti obrazac prijave u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj/. Obrazac prijave se može preuzeti klikom ovdje
  1. Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do 31.12.2016.godine i objavit će se na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba. Sve informacije u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, svakog radnog dana od 07:00 do 15:30 h.                                                                       
  1. Nakon zatvaranja poziva razmotrit će se podnesene prijave, te će se obaviti uviđaj na licu mjesta, zatražiti po potrebi i drugi dokazi od podnosioca prijave, provesti i druge radnje a sve u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zauzetom zemljištu i manjim površinama ostalog općinskog zemljišta u skladu sa planovima i važećim zakonima.