Pročitajte: JASMIN MUŠANOVIĆ – Vijećnik sam svih ljudi, vjera i nacija! Da se radilo i o drugoj religiji uradio bi isto!Od roditelja sam zamoljen da delegiram pitanje obavljanje (džume) kako bi se pomoglo djeci

Inicijativa Jasmina Mušanovića da se učenicima srednjih i osnovnih škola omogući obavljanje džuma namaza naišla na ogromnu podršku, ali i niz “nepromišljenih” komentara!

Na 13-toj sjednici općinskog Vijeća Kakanj, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća Jasmin Mušanović predložio je zaključak koji se odnosi na ostvarivanja vjerskih prava učenika osnovnih i srednjih škola u Kaknju.

Nakon “paušalnih informacija” koje je objavio jedan od lokalnih portala u Kaknju  ova vijest se proširila i na druge portale i gradove bez dodatnog pojašnjanja ili traženja informacija od samog izvora i sagovornika što doslovice predstavlja da bi prema mišljenju većine ova tema trebala biti svrha tendencioznog naslova.

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG OV KAKANJ – JASMIN MUŠANOVIĆ

“PAUŠALNO INFORMISANJE” U JAVNOSTI DONIJELO NIZ (NE)ADEKVATNIH KOMENTARA

POTIČEM IZ MJEŠOVITE PORODICE !

Međutim, kako i naše uredništvo samo ocjenjuje konkretne podatke, riječi sagovornika što i jeste svrha profesionalnog rada jednog medija mi smo kontaktirali G dina Jasmina Mušanovića pa nam je ovaj veoma susretljiv sagovornik i objasnio zapravo o čemu se radi:

“Ovu incijativu sam pokrenuo na 15.sjednici OV Kakanj zbog velikog broja interesovanja građana naše Općine Kakanj, a koji su se neposredno obratili meni da iznesem te situacije koje doživljavaju i roditelji i učenici. Sam posao političara i jeste da prati sluh građana i da prezentuje date probleme i situacije ondje gdje se i donose odluke o tome a to je sala OV Kakanj.

Nisam tražio prekid nastavnog procesa ili slično već je namjera bila fleksibilnost u razumijevanju djece koja idu na džumu namaz, od strane onih koji djeci mogu pomoći, a to su IVZ i škole.

Jedan od modela rješenja je kraća hutba npr., ali to je pitanje i ostavljeno onima koji su u tome kompetentniji od mene mogu i koji mogu razgovarati. Nikakva radikalna rješenja nisu bila opcija jer svjestan sam da su to državne škole. Kao poliitčar sam bio zamoljen da delegiram to kako bi se pomoglo djeci.

Ovdje se radi i o mnogobrojnim (ne)opravdanim časovima učenika što je jednim dijelom jako značajno obzirom da se radi o školama. Donesen je zaključak sa same sjednice da se učenicima pomogne da regulišu svoje pravo. Jasmin Mušanović je vijećnik svih ljudi, vjera i nacija! I ja potičem iz mješovite porodice pa i razumijem to. Da se radilo o bilo kojoj drugoj religiji ja bih isto uradio jer treba da međusobno poštujemo sva demokratska i ljudska prava, a posebno djece. Samo donošenje odluke o ovom pravu jeste i samo zakonsko rješenje u okviru ljudskih prava. Mi svi znamo da je ta tema regulisana u ZDK. Jako mi je žao što sam danas nakon objave jednog lokalnog portala mogao da čujem i vidim mnogo neadekvatnih komentara ali i razumljivo je bilo obzirom da u samoj formi objave ništa nije objašnjeno niti je traženo objašnjenje što i govori o samom “paušalnom informisanju javnosti”, što se poslije jednim dijelom negativno odrazilo da javnost to oblikuje svako na svoj način”, za naš portal ekskluzivno je objasnio Mušanović.

Ova inicijativa o kojoj se govori se prvenstveno odnosi na omogućavanje obavljanja džuma namaza učenicima.

Kako bi ova značajna inicijativa ugledala svjetlo dana,  Jasmin je predložio da se u njenu realizaciju uključe kako predstavnici Općine Kakanj tako i predstavnici Islamske zajednice i kakanjskih srednjih i osnovnih škola.

IZVJEŠTAJ I ZAKLJUČAK SA 13.SJEDNICE OV KAKANJ – (Dio u kojem se govori o incijativi Mušanovića)

Jasmin Mušanović: se složio sa diskusijom prethodnih vijećnika i upitao je da li u neopravdane ĉasove ulaze i ĉasovi sa kojih uĉenici odusustvuju da bi obavili vjerske obaveze (džumma). Ukoliko je to tako, dodao je da bi trebalo da se reagira prema Ministarstvu obrazovanja kako bi se u budućnosti to otklonilo. Predložio je da se Vijeće izjasni o ovom zakljuĉku kako bi svi mogli nesmetano ostvariti vjerske slobode bez posljedica.

Tragom informacija o ovoj incijativi pronašli smo IZVJEŠTAJ sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 30.10.2017. godine

Tačka 12.
Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama na podruĉju općine Kakanj na kraju
prethodne i poĉetku nove školske 2017/2018. godine

Predlagaĉ: općinski naĉelnik
ObraĊivaĉ: Služba za društvene djelatnosti, boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog naĉelnika

Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade

Uvodno izlaganje je dala Nedžmina Buza, predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola na podruĉju općine
Kakanj i Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog naĉelnika.

DISKUSIJA
U diskusiji su uĉestvovali: Elvedin Delić, Rešad Merdić, Eldin Mijoĉ, Nusret Muslić, Rizah Haraĉić, Ivica
Petrović, Muhamed Kubat, Haris Veispahić, Jasmin Mušanović, Safet Šahman, Mirsad Tursum.

Elvedin Delić: je upitao da li i koliko osnovne škole dobiju sredstva za organiziranje priredbi za Dan
nezavisnosti, Dan državnosti i koliko ima djece u socijalnoj potrebi koja koriste pravo besplatne užine tj. da
li se treba mijenjati Pravilnik za ovu oblast kako bi se proširio broj korisnika.

Rešad Merdić: je rekao da se iz Izvještaja vidi da je saradnja vijeća roditelja i škola dobra ali ipak se bilježi
veliki broj izostanaka te predložio da se ta saradnja dodatni intezivira. Pohvalio je menadžment JUMješovite srednje škole u Kaknju zbog nabavke opreme za praktiĉnu nastavu.

Eldin Mijoĉ: je rekao da je zadovoljan Informacijom i svim ĉinjenicama koje ona sadrži. Problematizirao je stanje u osnovnim i srednjim školama i generalno sistem obrazovanja koji prikazuje nemar Kantona kao nadležnog tijela za ovu oblast. TakoĊer, rekao je da je generalno politika upošljavanja neracionalna i dovodi u nepovoljan položaj i uĉenike i nastavnike. Predložio je da se Vijeće izjasni o zakljuĉku: „Općinsko vijeće traži od Vlade ZDK da u Budžetu za 2018.godinu obezbijedi potrebna sredstva za renoviranje mokrih ĉvorova podruĉnih i centralnih škola u kojima još uvijek nije izvršeno renoviranje.Potrebno je obezbijediti još dodatnih 5.000 KM za svaku podruĉnu i centralnu školu radi opremanja i nabavke potrebnih didaktiĉkih pomagala.“ Također, osvrnuo se na nejednoobraznu
upotrebu udžbenika u školama i finansijske posljedice koje snose roditelji uĉenika.

Nusret Muslić: se složio sa diskusijom prethodnika i ispred kluba vijećnika DF predložio zakljuĉak: „Da se oforme struĉni timovi na nivou kantona za izbor najboljih udžbenika od ponuđenih udžbenika za svaki predmet, u svim razredima devetogodišnje osnovne škole.Traži se od Ministarstva obrazovanja ZDK da iznađe rješenje da se od naredne školske godine koriste isti udžbenici ( odnosno udžbenici istih autora), izabrani od struĉnih timova, za svaki predmet pojedinaĉno, u svim osnovnim školama na podruĉju kantona,
za duži vremenski period.“

Rizah Haraĉić: je istakao da je ova problematika važna i da je jedan od problema u ovoj oblasti i nakaradno upošljavanje prosvjetnih radnika. Veliki je broj nezaposlenih prosvjetnih radnika iz Kaknja i nisu ni na jedan naĉin privilegovani da radni odnos zapoĉnu u Kaknju. S druge strane, po sadašnjem sistemu bodovanja prosvjetni radnici dolaze sa strane a naš je kakanjski kadar na Birou.Također, govorio je i o neusklađenosti obrazovnog sistema sa tržištem rada na podruĉju općine Kakanj.

Ivica Petrović: je rekao da je retorika vijećnika Haraĉića na mjestu ali bi se trebala proširiti i na ostale firme
na podruĉju općine Kakanj, npr. Termoelektranu.

Muhamed Kubat: je rekao da je bodovni sistem za izbor nastavnika napravljen tako da na konkursu prođe najbolji kandidat. S tim u vezi, ne umanjujući znaĉaj i kvalitet kakanjskog kadra, svaki roditelj bi htio da njegovo dijete ima i najboljeg nastavnika.

Razah Haraĉić: je rekao da je u bodovnom sistemu prvenstveno nekorektno što kandidat sa više godina radnog staža ima prednost u odnosu na nekog ko nema toliko radnog iskustva. Radni staž nije mjerilo kvaliteta.

Haris Veispahić: je rekao da je Informacija urađena korektno i osvrnuo se na zakljuĉke iz Informacije a koji se odnose na prijedlog mjera finansijske prirode te dodao da su nejasni (ne precizira se izvor finansiranja). Stanje u obrazovanju može se posmatrati infrastrukturno i u tom dijelu vidi se neki pomak. Ali sa didaktiĉkog aspekta stanje je više nego zabrinjavajuće jer npr. srednjoškolci i dalje rade po nastavnom planu i programu iz 1994.godine, a u osnovnim školama je stanje i gore jer se nastavni planovi i programi
neprilagođeno mijenjaju iz godine u godinu. Dodao je da je tražio da direktori škola budu prisutni na sjednici zato što je potrebno sistem mijenjati iznutra. tj, da oni svojim inicijativama i preporukama utjeĉu na didaktiĉke procese u našem kantonu.

Safet Šahman: je rekao da je iz Izvještaja evidentno da je svake godine sve manji broj đaka u seoskim školama. Dodao je da ovakav trend pravi favorizaciju grada nad selom i u tom smislu šalje poruku mladima da iz sela odlaze. Na kraju je rekao da bi trebalo razmišljati o tome da se predlože neke mjere kako bi se mladi ljudi sa djecom zadržali na selu.

Mirsad Tursum: se složio sa diskusijama prethodnika i rekao da je uloga škola osim obrazovne i odgojna te da se o tom aspektu vrlo malo govori. Također, rekao je da se nije ništa reklo ni o vršnjaĉkom nasilju, konzumiranju droge, alkohola i duhana, kladionicma. Rekao je da se u Izvještaju uopće ne govori o ovom problemima i ulozi nastavnog kadra u odgojnom procesu.

Nakon iscrpljene rasprave predsjedavajući je Informaciju stavio na glasanje i Vijeće je Informaciju primilo k znanju s 27 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih.

Vijeće je usvojilo i zakljuĉke vijećnika Mijoĉa, Muslića i Mušanovića sa 27 glasova za, bez glasova protiv i
uzdržanih.

IZVOR:KAKANJINFO.COM