Razmatranje o kvaliteti zraka u zimskom periodu u Kaknju – tema iduće sjednice Općinskog vijeća Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća je 31.01.2018.godine sa početkom u 15:30 održao 16. sjednicu na kojoj je razmatrao:

a) Dopis “Beged” d.o.o. Kakanj

Kolegij je dopis primio k znanju i isti uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na dalje razmatranje i postupanje.

b) Informacija o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj

Kolegij je odlučio da ovaj  materijal razmatra na narednoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća kako bi vijećnici svojim prijedlozima zaključaka dali smjernice za kvalitetniju pripremu tematske sjednice.

Sjednica se završila u 16:40.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA