Sa 65.047 KM – Fond za zaštitu okoliša F BiH finansirao nabavku novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj

Iznosom do 65.047 KM Fond za zaštitu okoliša F BiH finansirao je nabavku novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj. Učešće Općine Kakanj u nabavci je iznosilo 7.227,50 KM.

Nakon okončane procedure javne nabavke, Općina Kakanj i grupa ponuđača NRG d.o.o. Sarajevo (kao nosilac grupe ponuđača) i Eunoia d.o.o. Sarajevo, zaključili su ugovor nakon čega je u ugovorenom roku izvršena nabavka i isporuku novih uređaja za mjerenje ugljen monoksida, ozona i dušikovih oksida.