Sutra 33.redovna sjednica OV Kakanj

Općinsko vijeće će 14/08/219. godine sa početkom u 9:00 sati održati 33. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije privrednom subjektu ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na području općine Kakanj

3.Prijedlog zaključka o prezimanju mjera i aktivnosti za zaključenje ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju energetske mineralne sirovine – mrkog uglja

4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu i Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2019.godinu

5.Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići, Tičići i Plandište

6.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u MZ Bištrani, Gornja Ričica, Kučići, Tičići i Plandište

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju naselja Tičići iz sastava MZ Donji Kakanj i osnivanje MZ Tičići

8.Inicijativa građana Koprivnice i Donjeg Banjevca za osnivanje MZ Koprivnica

9.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2018. godine

10.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nermina Čobe iz Kaknja

Ovaj  prijedlog dnevnog reda usaglasio je Kolegij Općinskog vijeća  05.08.2019.godine na svojoj 33. sjednici. Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina 33. redovne sjednice Općinskog vijeća, Kolegij je razmatrao i tri predstavke i donio slijedeće zaključke:
a)Prigovor mještana naseljenog mjesta Obre na naziv ulice

Prigovor mještana naseljenog mjesta Obre na naziv ulice, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice na razmatranje i davanje prijedloga rješenja Općinskom vijeću.

b)Zahtjev za dodjelu pomoći za rad Pokopnog društva

Zahtjev za dodjelu pomoći za rad Pokopnog društva, Kolegij Općinskog vijeća je proslijedio Općinskom načelniku i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike da razmotre mogućnost udovoljavanja zahtjevu.

c)Zahtjev MZ Zgošća za sanaciju puta

Zahtjev MZ Zgošća za sanaciju puta od naselja Alagići do naselja Kalfići, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja na razmatranje Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj i Službi civilne zaštite.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA