Sve veće interesovanje građana i javnosti da se cijele sjednice OV Kakanj prenose UŽIVO

Rad Vijeća je javan.

Općinsko vijeće Kakanj kao organ vlasti jedinice lokalne samouprave Općine Kakanj u okviru prava i dužnosti Općine funkcionira na način utvrđen Ustavom, zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Kakanj.

Vijeće je predstavnički organ građana općine i organ lokalne samouprave izabran na osnovu
općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasanjem na način određen zakonom.

Poslovnikom se uređuje : način rada Vijeća, unutrašnja organizacija i postupak rada Vijeća, program rada Vijeća, prava i obaveze vijećnika, predsjedavajućeg Vijeća, zamjenika predsjedavajućeg i radnih tijela, postupak za izbor, imenovanje i razrješenje, odnosi Vijeća i općinskog načelnika, javnost rada, transparentnost u odlučivanju na lokalnom nivou vlasti, akti Vijeća, poslovni red sjednice, obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća i druga pitanja iz nadleţnosti Vijeća.
Ovim Poslovnikom se uređuju i proceduralna prava i osnovna proceduralna pravila direktnog
učešća građana u procesu donošenja odluka iz nadležnosti Vijeća.

Portal Kakanjinfo je prethodne tri godine u više navrata prenosio veoma značajne dijelove sa sjednica OV Kakanj a koje su se ticale donošenja ključnih odluka za građane Kaknja, a nakon ptih prenosa nekih od dijelova građani Kaknja ali i mnogi građani iz dijaspore su pokazali interes da se ista prenosi uživo kao i u drugim općinama i gradovima u Federaciji BIH što je praksa u 21.vijeku kada je svijet napredovao u tehnološkim i drugim dostignućima u Kaknju nije slučaj da se trenutno prenos radi UŽIVO, što će ekipa portala a zbog interesa javnosti početi da realizuje u narednom periodu u svojoj režiji. Osim toga idemo u korak sa vremenom i nastojimo da budemo lokalno prvi u takvoj praksi a sve u korist javnosti, objektivnog informisanja, poštivanja gledalaca i građana naše Općine kako onih koji ovdje žive ali i onih koji su “rasuti” po cijelom svijetu.

Redakcija portala Kakanjinfo

Općinsko vijeće će 29.04.2021.godine sa početkom u 10:00 sati u kinosali JU KSC održati 6. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o umanjenju naknade na ime korištenja javne površine za ljetne bašte na području općine Kakanj za 2021.godinu zbog trajanja pandemije (COVID 19)
 2. Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2020.godine
 5. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2020.godine
 6. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Faruka Zaimovića iz Kaknja
 7. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Edina Čobe iz Kaknja
 8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Melihe Zahirović iz Kaknja
 9. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2020.godinu
 10. Davanje saglasnosti na Odluku UO JU za predškoski odgoj i obrazovanje Kakanj o usvajanju Finansijskog plana JU za 2021.godinu
 11. Davanje saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
 12. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije
 13. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj
 14. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Modrinje, općina Kakanj

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća:
Kolegij Općinskog vijeća je 21/04/2021 sa početkom u 15:30 održao svoju 5. sjednicu na kojoj je razmatrao sljedeće predstavke:

a)Inicijativa MZ Kakanj I za toplifikacijuInicijativa MZ Kakanj I za toplifikaciju se prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na razmatranje i postupanje.
b)Obavijest Sindikalne organizacije RMU „Kakanj“
Obavijest o dopisu SSRR FBiH Parlamentu F BiH se prima k znanju i Općinsko vijeće daje bezrezervnu podršku Sindikatu kod njihovih opravdanih zahtjeva.
c)Zahtjev- Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu
Zahtjev – Inicijativa za izuzeće/oslobađanje notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.
d)Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje
Zahtjev Mega travel d.o.o. Kakanj za subvenciju dijela registrovanih redova vožnje Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizami zaštitu okoline i Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na dalje razmatranje i postupanje.
e)Mišljenje u vezi vijećničke inicijative Dževdeta HuskićaMišljenje je primljeno k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA