U četvrtak nastavak 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće održalo je 31.01.2017. godine sa početkom u 9:00 sati prvi dio 4. redovne sjednice. Na sjednici je bilo prisutno 30 vijećnika. Zapisnik sa 3. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez primjedbi sa 27 glasova za. Vijećnička pitanja i inicijative Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 13 vijećničkih inicijativa. – Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative su dali: Ahmed Begić, Nusret Muslić i  Rizah Haračić, Jasmin Mušanović i Enes Piljug.

  • Vijećnička pitanja su postavili: Izudin Hrusto, Rizah Haračić, Semir Mušija, Aldin Šljivo, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić, Jasmin Mušanović.
  • Vijećničke inicijative su pokrenuli: Jasmin Mušanović, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Izudin Hrusto, Sedmedin Amiđić, Adnan Ibrahimspahić, Semir Mušija, Nusret Muslić i Slaven Katičić.

Za današnju sjednicu predsjedavajući je predložio dnevni red (PO POZIVU) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 23.01.2017. godine. U međuvremenu pristigla su još 3 (tri) materijala prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave,  nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj i  prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama. Predložio je da se prve dvije uvrste kao 9. i 10. tačka dnevnog reda, a posljednja  kao 20. S ovom dopunom Vijeće bi razmatralo ukupno 39 tačaka. Rasprava po prijedlogu dnevnog reda. U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić i ispred kluba vijećnika SBB predložio da se Vijeće drži Okvirnog programa rada tako da na ovoj sjednici razmatra samo one tačke koje su planirane u januaru. Također, u diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč koji je predložio da se u dnevni red ne uvrštavaju nove tačke,  Nusret Muslić je ispred kluba vijećnika DF predložio da se redoslijed tačaka izmijeni, Ivica Petrović je podržao prijedlog predsjedavajućeg a Rešad Merdić je predložio da se sve tačke uvrste i sjednica održi u nekoliko nastavaka. Uslijedila je pauza na kojoj nije postignut dogovor oko dnevnog reda. Predsjedavajući je prvobitni prijedlog da se usaglašeni dnevni red sa Kolegija dopuni sa nove tri tačke stavio na glasanje i nakon glasanja konstatirao da je isti usvojen sa 20 glasova za, 5 protiv i 5 uzdržanih.

1. Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za mlade U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Sedmedin Amiđić, Nusret Muslić, Rešad Merdić,  Elvedin Delić i Jasmin Mušanović. Prijedlog je usvojen sa izmjenama jednoglasno.

2. Prijedlog kriterija za dodjelu interventnih sredstava za pomoć

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Zdravstveni savjet

U diskusiji su učestvovali Haris Veispahić, Ahmed Begić, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Jasmin Mušanović, Rizah Haračić, Eldin Mijoč i Sedmedin Amiđić. Uslijedila je pauza u radu Vijeća. Nakon pauze Rešad Zaimović je rekao da se prijedlog mijenja u članu 8 koji glasi: Komisija za dodjelu interventnih sredstava bit će sastavljena od predstavnika: JU Centar za socijalni rad, jednog ljekara ili farmaceuta, jednog predstvanika nacionalnih manjina, jednog predstavnika boračkih populacija i jednog predstavanika nevladinog sektora. Prijedlog je uz ovu izmjenu usvojen sa 23 glasa za, 3 protiv i 3 uzdržana.

3. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za dodjelu interventnih sredstava za pomoć

 Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje

Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio slijedeće članove u Komisiju za dodjelu interventnih pomoći: Fakir Ajdinović, Adisa Čehajić, Mujo Fafulić, Mugdim Begić i Medina Alić.  Prijedlog je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i 1 uzdržan.

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije vodovoda Vukanovići

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise U diskusiji su učestvovali Haris Veispahić, Ahmed Begić, Eldin Mijoč,  Nusret Muslić i Slaven Katičić. Prijedlog je usvojen sa 29 glasova za.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim taksama na istaknutu firmu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise i Privredni savjet

U diskusiji su učestvovali Eldin Mijoč i Haris Veispahić. Prijedlog je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i 1 uzdržan. Uslijedila je pauza za ručak do 15:00 sati.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika

Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar općinskog organa uprave

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise  U diskusiji su  učestvovali Haris Veispahić i Nusret Muslić. Uslijedila je kratka pauza a nakon pauze prijedlog je usvojen jednoglasno.

7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom „Autobuska stanica“ (zgrada i dvorište) u suvlasništvu i zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U uvodnom dijelu direktor je izmijenio prijedlog a vezan je za preciziranje oznaka parcela. U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Prijedlog je usvojen sa 22 glasa za, niko protiv i 5 uzdržanih.

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji suvlasničkog dijela i udjela u zajedničkom vlasništvu Općine Kakanj na nekretnini Autobuska stanica (zgrada i dvorište)

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje

Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio slijedeće članove: Admir Čivić – predsjednik, Amar Selimović, Sanel Alić, Mirza Imamović, Irma Mušija, Amel Merdić i Ivica Petrović- članovi.  Prijedlog je usvojen sa 25 glasova za, niko protiv i 3 uzdržana.

9. Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 22 glasa za, bez glasova protiv i 5 uzdržanih.

10. Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Stručna služba za poslove općinskog načelnika Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar općinskog organa uprave

Nacrt odluke utvrđen je zaključkom sa rokom javne rasprave od 30 dana i nosiocima aktivnosti provođenja javne rasprave: Stručnom službom za poslove općinskog načelnika i Službom za privredu, urbanizam i zaštitu okoline.

11. Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2017. godinu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Nusret Muslić. Prijedlog je usvojen 23 glasa za, 2 glasa protiv i 3 uzdržana.

12. Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2017. godinu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

U diskusiji su učestvovali:  Eldin Mijoč, Elvedin Delić, Haris Veispahić. Prijedlog je usvojen uz izmjenu naziva tačke 11. tako da će sad glasiti „Sufinansiranje organiziranja mevluda“  sa 21 glasom za, 6 protiv i niko uzdržan.

13. Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport za 2017. godinu

  Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali: Sedmedin Amiđić, Edin Aliefendić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Haris Veispahić, Elvedin Delić, Nusret Muslić i Jasmin Mušanović. Nakon iscrpljene rasprave Vijeće se izjašnjavalo o pojedinačnim amandmanima vijećnika Mijoča, Delića i Aliefendića. Amandmani vijećnika Mijoča i Delića nisu dobili potrebnu većinu, a prijedlog je usvojen sa amandmanom vijećnika Aliefendića sa 22 glasa za, 5 protiv i 1 uzdržan.

Vijeće je završilo sa radom u 17:25’ i sa 16 glasova za najavljen je nastavak sjednice za 2.2.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA