U subotu polaganje cvijeća u Gradskom spomen-parku

p1020235-660x330

Naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH od 9.novembra 1992.godine za formiranje jedinica Trećeg korpusa, dotadašnji Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj je preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj.

Desetog novembra 1993. godine formirana je 311.lahka brigada Kakanj.

U okviru programa obilježavanja ova dva značajna datuma, u subotu 12.novembra 2016.godine, u 11:00 sati, u Gradskom spomen-parku u Kaknju bit će upriličeno polaganje cvijeća na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945.

Pozivamo građane da prisustvuju polaganju cvijeća.

U 12:00 sati bit će upriličena posjeta Muzeju Kaknja i obilazak stalne postavke “Kakanj u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995”.

Organizator obilježavanja je Savez udruženja/boračkih organizacija općine Kakanj.

amblem-opso Naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH od 9.novembra 1992.godine za formiranje jedinica Trećeg korpusa, dotadašnji Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj je preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj po formaciji T-412.185 i pod tim imenom je i djelovao sve do formiranja 311. lahke brigade 3. korpusa Armije BiH u novembru 1993. godine kada je sa cjelokupnim svojim sastavom, naoružanjem i opremom ušao u sastav te brigade.

amblem-311lbrDesetog novembra 1993. godine formirana je 311.lahka brigada Kakanj. Tog dana, u 12.00 sati, na platou kamenoloma Hidrogradnje  (selo Pope), pred svečanim strojem boraca i pred mnogobrojnim zvaničnicima civilne vlasti i članovima komande 3.korpusa Armije RBiH, komandant Fadil Imamović je komandantu  Trećeg korpusa Armije RBiH, generalu Mehmedu Alagiću, raportirao da je 311. lahka brigada postrojena i spremna za izvršavanje svih ratnih zadataka.

Na prvom postrojavanju i svečanoj smotri novoformirana 311. lahka brigade u  svom organizacijsko-formacijskom sastavu je imala komandu, prištapske i prateće jedinice, tj. diverzantsko-izviđačku četu, prateću četu, inžinjerijski vod i logističku četu, te 5 lahkih pješadijskih četa sa ukupno 964  vojnika, podoficira i oficira.

amblem-329-bbrDvadeset i devetog septembra 1994. godine, naredbom Štaba Vrhovne komande Armije RBiH, dotadašnje kakanjske brigade, 309. brdska i 311. laka brigada, sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ulaze u sastav novoformirane 329. brdske brigade.