Udruženje poslodavaca općine Kakanj uskoro pokreće “Kabinet za razvoj kompetencija”

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je u svojstvu aplikanta na Javni konkurs za odabir sredstava za 2016. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dobilo grant sredstva u precentualnom iznosu od 83,10 % , sa vlastitim učešćem u finansiranju u iznosu od 16.90 %, u cilju implementacije projekta “Volonteri za posao” koji se odnosi na opremanje kabineta za razvoj kompetencija, provedbi edukacijskih programa iz oblasti pisanja projekata, kreiranja biznis planova, apliciranja na projekte, posjeti preduzećima – članicama UPOK-a u cilju upoznavanja osnova upravljanja preduzećem, vođenju proizvodnog procesa u firmi, te posjetu relevantnim institucijama iz domena privrede – razvojne agencije, privredne komore i direkcije za EU integracije. Ciljna grupa korisnika projekta su sva nezaposlena lica na području općine Kakanj koja aktivno traže zaposlenje, da kroz online platformu “Profil kompetencija” iskažu sve svoje poslovne kompetencije prema poslodavcima registrovanim na području općine Kakanj.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta “Volonteri za posao” je unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kardova na tržište rada putem interakcije i edukacije, te povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su volonteri educirani. Projektom će biti implementirani moduli obuke za mlade volontere kroz koje će se povećati opća i posebna znanja i kompetencije za lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za bolju budućnost i bolje konkurentnosti mladih na tržištu rada nakon završetka školovanja. U sklopu projekta Udruženje poslodavaca općine Kakanj će opremiti “Kabinet za razvoj kompetencija” u kojem će mladi volonteri na programu stručnog osposobljavanja pratiti edukacije i radioncie iz aktuelnih tematskih cjelina.

Moduli koji će biti obuhvaćeni su: životne vještine i ključne kompetencije za tržište rada, zapošljavanje i samozapošljavanje, te osnovni elementi biznis plana i projekata za međunarodne donatore.

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

Udruženje poslodavaca općine Kakanj će u periodu od 6 (šest) mjeseci, u saradnji sa Općinom Kakanj obezbijediti prostor za rad mladih volontera, pripremiti i izradti materijale za edukaciju, obezbijediti edukatore, organizovati salu za edukaciju i prezentaciju projekata, organizovati posjetu preduzećima u cilju upoznavanja sa vođenjem firme i proizvodnim procesom, organizovati učešće privrednih subjekata u proces supervizije izrade biznis planova i projekata.

ORGANIZACIJA POSJETE RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA I PREUDZEĆIMA

Udruženje će također organizovati posjetu domaćim i međunarodnim institucijama relevantnim za razvoj i afirmaciju preduzetništva i obrta u Bosni i Hercegovini, kao što su razvojne agencije, Direkcija za EU integracije, Privredna komora Federacije BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH.

ONLINE PLATFORMA www.volonterizaposao.ba

U sklopu održivosti projekta Udruženje će izraditi internet stranicu www.volonterizaposao.ba koja će predstaviti sve edukacije, edukacijske materijale (prezentacije, vježbe, radionice), projekte, biznis planove svih mladih ljudi sa područja Kaknja, trenutne grupe volontera, ali i svih narednih grupa volontera što implicira održivost projekta i poslije završetka jedngodišnjeg programa volonterizma, obuhvata veći opseg volontera iz različitih nivoa obazovanja (SSS, VSS, Magistri, Doktoranti), nudi informacije o značaju volonterizma, samoinicijative mladih, razvoju preduzetništva sa akcentom zapošljavanja i samo zapošljavanja mladih ljudi.

 

PODIZANJE SVIJESTI O SAMOINICIJATIVNOM ZAPOŠLJAVANJU I SAMOZAPOŠLJAVANJU

Kao dodatni marketing alat izradit ćemo 1000 afiša „Volonteri za posao“ sa upustvima za značaj volonterizma mladih u BiH, značaj edukacije, samoinicijative sa akcentomna zapošljavanje i samozapošljavanje mladih ljudi koji će biti distribuirani u srednje škole na prostoru Općine Kakanj.

UPOK.ba