Udruženje “Ruke podrške” upriličilo promociju projekta „Životnim vještinama do sretnijeg djetinjstva”

Dana 16.07.2017 godine održana je press konferencija za medije u svrhu promocije udruženja „Ruke podrške” iz Kaknja kao i projekta koje udruženje trenutno provodi.

Press konferenciji su prisustvovale Emina Topalović, predsjednik udruženja i Amila Brodlija, voditelj projekta „Životnim vještinama do sretnijeg djetinjstva”.

Udruženje „ Ruke podrške” iz Kaknja je novoformirano udruženje koje je registovano 28.02.2017 godine, a svoju djelatnost obavlja na području Zeničko-dobojskog kantona. Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija dobrovoljno udruženih građana koje svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti i humanosti te se zalaže za poštivanje ljudskih prava i sloboda svih građana na teritoriji svog djelovanja i šire.

Ciljevi udruženja su :

 • Puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici
 • Promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva
 • Jasno definisanje i profilisanje profesije socijalnih radnika, psihologa i drugih pomažućih profesija u našoj zemlji i regionu, u okviru humanističkih nauka i „pomažućih profesija“
 • Očuvanje, zaštita i unapređenje čovjekove okoline te podizanje svijesti o ekologiji življenja,
 • Promocija ljudskih, a naročito ženskih, dječijih i ekoloških prava
 • Povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu
 • Poboljšanje razmjena znanja i iskustava kroz poticanje interakcije među akterima u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike u zemlji i van nje
 • Zaštita žena, djece i omladine kroz saradnju sa centrima za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama
 • Prevencija trgovine ljudima, nasilja u porodici, a naročito zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece,
 • zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, osobama sa invaliditetom, osobama sa problemima u ponašanju, starim, iznemoglim, siromašnim i socijalno ugroženim pojedincima i porodicama, beskućnicima i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama.
 • Razvoj ideje i prakse socijalne podrške kroz socijalno preduzetništvo
 • Borba protiv siromaštva,
 • Pružanje neposredne psiho-socijalne pomoći i podrške samohranim majkama/očevima, djeci bez roditeljskog staranja te roditeljima i budućim roditeljima,
 • Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja

 

 

 

Djelatnosti udruženja :

 • Razvoj i unapređenje profesionalne edukacije i doedukacije socijalnih radnika, psihologa i drugih profesionalaca i neprofesionalaca angažovanih u oblasti socijalnih, psiholoških i drugih djelatnosti, u skladu sa standardima i zahtjevima savremene nauke i prakse socio-psihološkog rada evropskih zemalja,
 • podsticanje i osposobljavanje stanovništva u stanju socijalne potrebe, za samopomoć u rješavanju i zadovoljavanju svojih socijalnih potreba,
 • organizovanje radionica i igraonica za djecu i omladinu
 • obezbjeđenje socijalne i pishološke podrške za djecu potencijalne žrtve trgovine ljudima, žrtve zanemarivanja i zlostavljanja, djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja, djecu uključenu u život i rad na ulici, kao i sve druge kategorija djece u riziku, ali i osobe sa invaliditetom i lica sa smanjenim intelektualnim kapacitetom
 • okupljanje žena, omladine i djece radi samopomoći u vidu radionica, igraonica, pričaonica, grupa samopomoći
 • edukacija stanovništva, ciljnih grupa i stručne javnosti u oblasti psiho-socijalne pomoći,
 • izdavanje i publikacija materijala pisanih, audio i video zapisa a koji su u vezi sa osnovnim djelatnostima, brošura i stručnih tekstova i časopisa iz oblasti psiho-socijalne zaštite, u skladu sa zakonom.

 

Udruženje će se kontinuirano angažovati u različitim oblicima tradicionalne i alternativne edukacije i doedukacije učenika, studenata, profesionalaca i pomagača, naročito u nevladinom sektoru, u saradnji sa nastavnicima i profesionalcima u odgojno-obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, studentskim i drugim nevladinim udruženjima, te pružanje oblika stručne pomoći uključujući i savjetodavni i terapijski rad sa ciljnim grupama.

 

Ovim putem bismo se zahvalili gđi. Maksumi Topalović i gosp. Esminu Brodlija na nesebičnoj pomoći i podršci koju su nam pružili prilikom osnivanja i registracije udruženja.

 

O PROJEKTU…

Projekat koji udruženje „Ruke podrške” trenutno provodi  prvi je projekat ovog udruženja pod nazivom „Životnim vještinama do sretnijeg djetinjstva”, a ima za cilj prevenciju maloljetničke delinkvenciju. Sveukupni cilj projekta je razvijanje društveno prihvatljivog ponašanja djece i podizanje svjesnosti o problemu maloljetničke delinkvencije u zajednici.

 Projekat će se realizovati na području općine Kakanj,  te u  ukupno 8 razreda u četiri osnovne škole: O.Š. „Hamdija Kreševljaković“, O.Š. „ Mula Mustafa Bašeskija“, O.Š.“ 15. April“, O.Š. „Ahmed Muradbegović“.

Projektom su obuhvaćena djeca uzrasta od 10 do 13 godina, roditelji djece uključene u projekat i nastavnici četiri osnovne škole uključene u projekat na području općine Kakanj, te ljudi iz šire lokalne zajednice.

Aktivnostikoje će se provesti u toku projekta su :

 • 8 interaktivniha predavanja za roditelje (8 različitih razreda)
 • 4 interaktivna predavanja za nastavnike (1 grupa nastavnika u svakoj školi)
 • 32 radionice za djecu (8 razreda uključenih u projekat proći će kroz 4 radionice)
 • Promocija u medijima i putem društvenih mreža, jedna radio emisija
 • Kreiranje i dizajn, štampanje i distribucija letaka