Upozorenje: Nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova će biti sankcionisano

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, komunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ne smije ugroziti odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimnih zavjesa.

Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500 do 7.000 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama ZDK. Posebno naglašavamo činjenicu da se uz kažnjavanje izazivanja požara, upućuju i imovinsko-pravni zahtjevi počiniocima u smislu nadoknade štete izazvane požarom, a visina štete se utvrđuje kao da je počinilac izvršio bespravnu sječu i uništavanje šume koja je nestala u požaru.

Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna  je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili Policijsku stanicu na telefon 122.