VLADA KANTONA ODOBRILA PROVOĐENE PROCEDURA ZA DODJELU KONCESIJA

1c8af348024f5d6c84703ef3d1a3c4e4_l

Dana 03.11.2016. godine Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i  usvojla  tri odluke o provođenju procedura za istraživanje i eksploataciju mineraknih sirovina na području ZDK.

Naime, na osnovu samoinicijativnih zahtjeva za proširenje istražno-eksploatacijskih polja kod koncesionara “Dim – Kamenolom”d.o.o. Žepče, “Sanex” d.o.o. Breza i “Geomet” d.o.o. Olovo, Ministarstvo za privredu, prije upućivanja prijedloga Vladi Kantona na odlučivanje,  dobilo je saglasnosti Općinskih vijeća Žepče, Breza, Visoko i Olovo o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina  dijabaza, kvarcnog pijeska i rude olova – ceruzita, iz ležištima koja se nalaze na područjima pomenutih oćina.

Na osnovu saglasnosti općinskih vijeća i drugih argumenata, Komisija za koncesije ocijenila je da postojanji javni interesa za dodjelu koncesija. Ovim su stečeni uslovi da Ministarstvo za privredu predloži Vladi Kantona usvajanje sljedećih odluka:

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – dijabaza  na lokalitetu “Željezno Polje”, K.O. Prapratnica, općina Žepče, (proširenje se odnosi na površinu istražno – eksploatacijskog polja do 5,8546   hektara);

-Odluke o  pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju  mineralne sirovine – kvarcnog pijeska  na lokalitetu “Nezirov Gaj” K.O. Gornja Breza i K.O. Podvinci,  na području općina Breza i Visoko, (proširenje se odnosi na površinu istražno – eksploatacijskog polja do 3,00  hektara) i

-Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita  na lokalitetu “Očekalj” i “Prgoševo” K.O. Dugandžići, općina Olovo, (proširenje se odnosi na površinu istražno – eksploatacijskog polja do 15,5972   hektara).

Nakon prethodno donesenih akata,  stvoreni su preduslovi da Ministarstvo za privredu nastavi aktivnosti   i daljnje vođenje postupka dodjele koncesija.