Za vrijeme pandemije koronavirusa inspekcijski nadzori veći i do pet puta

Težište svih inspekcijskih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a tokom trajanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa bilo je usmjereno na sprečavanju nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje u KS-u.
Kantonalni inspektori su radnim i neradnim danima u proteklom periodu, sa organizacijom rada u dvije smjene, svakodnevno pratili provođenje naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, odnosno ministarstava zdravstva oba nivoa vlasti.

Naredbe i mjere

S obzirom da je okosnicu inspekcijskih aktivnosti činio angažman kantonalnih sanitarnih inspektora, to se radi ukazane potrebe izvršila preraspodjela rada u skladu za zakonom, na način davanja ovlaštenja inspektorima iz ostalih upravnih oblasti koje djeluju u sastavu Uprave za obavljanje poslova sanitarnog inspektora. Radi velikog broja podnesenih zahtjeva građana i institucija, kao i plana redovnih aktivnosti u uslovima pandemije, broj inspekcijskih nadzora sanitarnih inspektora u martu i aprilu bio je enermno povećan i u odnosu na isti period prošle godine veći i do pet puta.
– S ciljem održavanja kontinuiteta zadovoljavajuće epidemiološke situacije u KS-u nastavljeno je kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora poštivanja naredbi i higijensko-epidemioloških mjera, a shodno Naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te se u kontinuitetu provode timski inspekcijski nadzori sa inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove, i to u dvije smjene, što smatramo da je veoma značajno za dalje sprečavanje širenja bolesti i smanjenje zdravstvenog rizika, kao i jačanje discipline kod građana i privrednih subjekata radi dosljedne primjene donesenih mjera, navode iz KUIP-a.
Iako je rad na terenu prevashodno korektivnog i preventivnog karaktera, u slučajevima gdje je utvrđeno grubo kršenje donesenih naredbi subjektima se izriču i predviđene zakonske mjere.
Od 17. marta do danas sanitarni inspektori su izvršili 2.379 inspekcijskih nadzora, te radi utvrđenih nepravilnosti, odnosno nepoštivanja propisanih mjera izdali 55 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 85.295 KM. Pored rada na terenu aktivnosti sanitarnih inspektora bile su usmjerene i na donošenje rješenja o zabrani kretanja na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS-a, što se nastavlja i dalje radi lokane transmisije. Do sada je doneseno 1.378 rješenja, od čega je za 1.348 vrijeme izolacije od 14 dana isteklo. Za prekršioce rješenja o zabrani kretanja pokrenuti su prekršajni postupci pred nadležnim Sudom.
S ciljem zaštite potrošačkih interesa najveći doprinos tokom trajanja pandemije u KS-u dali su kantonalni tržišno-turistički inspektori koji su intenzivno u redovnim i usmjerenim nadzorima kontrolisali kretanje cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština.
Od marta ove godine do danas tržišno-turistički inspektori su izvršili 879 inspekcijskih nadzora.
Radi kršenja odredaba Zakona o kontroli cijena, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o unutrašnjoj trgovini djelovali su izdavanjem 456 prekršajnih naloga u iznosu od 382.940 KM, a izdali su i 12 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, te pet rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka uz pokretanje 10 prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom.

Kazne poslodavcima

Prema evidenciji Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa, od 18.marta do danas, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS-a dostavljene su 44 prijave koje su se odnosile na otkaz ugovora o radu. Nakon izvršenih inspekcijskih nadzora, kršenje odredaba Zakona o radu utvrđeno je kod 19 poslodavaca u KS-u, uglavnom kod ugostitelja i hotelijera. Utvrđene nepravilnosti odnose se na proceduru otkazivanja ugovora o radu radnicima, zbog čega su izdati prekršajni nalozi navedenom broju poslodavaca od 102.000 KM.
InspektorI nastavljaju kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora u KS-u, odnosno praćenje poštivanja donesenih naredbi i higijensko-epidemioloških mjera kriznih štabova i Zavoda za javno zdravstvo.