Zanimljive činjenice o engleskom jeziku

 

Learn english

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske, takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva – Škotskoj, Velsu, Severnoj Irskoj… kao i u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim zemljama.

Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svijetu (poslije kineskog, španskog i hindua), sa nekih 380 miliona govornika.

U narednim redovima saznati ćete neke zanimljive činjenice  o engleskom jeziku.

1. Oko 1 500 000 000 ljudi na svijetu govori engleski. Drugih 1 000 000 000 uče isti – engleski jezik!.

2. U engleskom jeziku se najčešće koristi slovo “e“.

3. Najviše riječi u engleskom jeziku počinje slovom “s”

4. Najduža engleska riječ u čijem pisanju se ne ponavlja  slovo je uncopyrightable.

5. Sljedeća rečenica sadrži sedam različitih pisanja za glas dugog “i”: He believed Caesar could see people seizing the seas.

6. Ova rečenica sadrži svako slovo engleskog alfabeta: The quick brown fox jumps over the lazy dog.

7. Englesko Ime “Wendy” je izmišljeno specijalno za knjigu “Petar Pan”.

8. Nijedna engleska riječ se ne rimuje sa month, orange, silver ili purple.

9. “Queueing” je jedina riječ u engleskom jeziku koja sadrži 5 uzastopnih vokala.

10. Riječ u čijem pisanju se najviše greši je “pronunciation.”

11. Engleski je zvanični jezik neba! Bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, svi piloti govore engleski na međunarodnim letovima.

12. Otprilike se jedna nova riječ doda engleskom jeziku svaka dva sata, a oko 4.000 novih riječi se doda rječniku engleskog jezika svake godine.

13. Najduža riječ koja se na tastaturi kuca samo lijevom rukom je “stewardesses”, dok je najduža riječ koju možete da otkucate koristeći samo jedan red na tastaturi je “typewriter”.

14. Najduža jednosložna riječ u engleskom jeziku je “screeched”.

15. U Kini više ljudi govori engleski nego u Sjedinjenim Državama

16. Najkraća kompletna rečenica je “I am”, dok je najstarija riječ u engleskom jeziku “Town”.

17. Postoje samo 4 riječi u engleskom jeziku koja se završavaju na “dous” ( hazardous, horrendous, stupendous and tremendous ).

18. “Bookkeeper” i “bookkeeping” su jedine 2 riječi na engleskom jeziku sa tri uzastopna dvostruka slova

19. Riječ “testify” potiče iz vremena kada su se muškarci kleli u svoje testise.

20. Po nekim tvrdnjama riječ od 1185 slova tehničko je ime za “Tobacco Mosaic Virus, Dahlemense Strain” jedna je od najdužih riječi u engleskom jeziku. Ona glasi:

Acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylproly lserylglutaminylphen ylalanylvalylphenyl-alanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylasparty lprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginyl-
valylcysteinylthreonylserylserylleucyl glycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylt hreonyl-
glutaminylglutaminyl alanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutam inylglutaminyl-
phenylalanyls erylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalan ylprolylglutaminylserylthreony lvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosy llysylvalyltyrosylarg inyltyrosylasparaginylalanyl-
valylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonyla lanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasparty l-
threonylarginylasparaginyl arginylisoleucylisoleucylglutamylvalglutamylaspara ginylglutaminyl-
glutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleu cylaspartylalanylthreonyl-
ar ginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylval ylalanylisoleucylarginylseryla lanyl-
asparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagi nylglutamylleucylvalyl arginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylas paraginylthreo nylphenylalanylglutamyl-
serylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthre onyl serylalanylprolylalanylserine.