Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj naredne sedmice

Općinsko vijeće će 28/06/2017.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati 9. redovnu sjednicu. Na sjednici će se  razmatrati 11 tačaka dnevnog reda a materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o utvrđivnju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze na K.O. Mramor
 2. Nacrt odluke o dimnjačarskoj djelatnosti
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017.godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu
 6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća
 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj
 8. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
 9. Elaborat o procijenjenoj šteti i Informacija o klizištu Malješ
 10. Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj
 11. Informacija o obnovi i povratku izbjeglih i raseljenih lica/osoba na općini Kakanj u 2016. godini

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA