Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

mg_0422-1000x667

Na osnovu  člana 38.  Statuta Općine Kakanj ( “Službene novine Općine Kakanj“ br.4/08 ), Općinski  načelnik   upućuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava  za dodjelu  sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

 

I

Raspisuje se Javni poziv za  dostavljanje prijava  za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za sport“.

Sredstva za sport  doznačavat će se na osnovu Programa rasporeda sredstava za sport  koji usvaja Općinsko vijeće.

II

 Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Kakanj mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Kakanj i ukoliko su registrovani u skladu sa zakonom.

Nosioci sportskih aktivnosti su:

 • sportski klubovi
 • sportska društva
 • sportski savezi
 • sportski klubovi i udruženja invalidnih lica

 III

 Prijavu za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana II ovog poziva čije se aktivnosti, odnosno programi, odnose na:

a) učešće na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna, odnosno međunarodna takmičenja);

b) sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) sa ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja (rekreativni sport, sport za sve);

c) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom;

d) takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola;

f)   sportske priredbe i manifestacije od općinskog, kantonalnog, federalnog ili državnog značaja koje se održavaju na području općine.

Pored navedenog dio sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta koristit će se i za   rad Sportskog saveza općine.

IV

Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi aktivnosti iz člana III dužni  su dostaviti slijedeće:

 1. Aplikacijski obrazac, ovjeren od strane  granskog sportskog saveza (obrazac se može klikom na naslove: Prijavni obrazac za sportske klubove; Prijavni obrazac za sportske saveze, sportska društva i strukovna sportska udruženja);
 2. Izvod iz registra udruženja (ne stariji od tri mjeseca );
 3. Program  rada za 2017. godinu, finansijski plan predloženog  programa, sportskog takmičenja ili  manifestacije;
 4. Izvještaj o postignutim takmičarskim rezultatima u prethodnoj 2016. godini;
 5. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne godine (ukoliko su bili korisnici budžetskih sredstava) za sredstva za koja nije dostavljen izvještaj u toku godine. Izvještaj se dostavlja na obrascu koji se može preuzeti klikom ovdje;
 6. Spisak aktivnih /registriranih takmičara kluba/udruženja sa dokazom o registraciji istih za tekuću sezonu, ovjeren od strane granskog sportskog saveza;
 7. Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana);
 8. Godišnji obračun ovjeren od Agencije za finansijsko poslovanje ( dostaviti naknadno, najkasnije do 31.marta 2017. godine).

Dostavljene aplikacije razmatrat će Komisija za raspodjelu sredstava za sport koju imenuje Općinski načelnik i ista će sačiniti prijedlog Programa rasporeda sredstava za sport za 2017. godinu.

Aplikacije sportskih organizacija i drugih korisnika budžetskih sredstava kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj godini, a koje nisu podnijele finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 6.1.2017. godine.