Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Kakanj

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), člana 65. i 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine FBiH“, broj: 40/10), člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10 i 75/13), te člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Općinski načelnik, objavljuje:  

J A V N I    P O Z I V

za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Kakanj

I

Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Kakanj (u daljem tekstu: Zdravstveni savjet), a u cilju ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata, te ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou općine Kakanj.

II

Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove:

 • predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području općine Kakanj;
 • daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Kakanj, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine;
 • prati primjenu propisa na području općine Kakanj koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata;
 • organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative;
 • daje preporuke za organizaciju kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih radnika s konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim ustanovama;
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Kakanj;
 • predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine Kakanj;
 • bez odgađanja obavještava zdravstveni savjet u kantonalnom ministarstvu o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata;
 • podnosi općinskom vijeću, općinskom načelniku i kantonalnom ministarstvu godišnji izvještaj o svom radu;
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Zdravstveni savjet donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje organizacija i način rada.

III

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada, zdravstveni savjet je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Zdravstveni savjet je ovlašten nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave, nadležnim ministarstvima zdravstva, zavodima zdravstvenog osiguranja, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, komorama iz oblasti zdravstva predlagati preduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvještaj o preduzetim mjerama.

IV

Zdravstveni savjet ima ukupno 9 (devet) članova (uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika) iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka, a sastoji se od predstavnika:

 • jedinice lokalne samouprave (Općine Kakanj),
 • pacijenata,
 • mladih,
 • Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona,
 • stručnih udruženja iz oblasti zdravstva i udruženja za zaštitu prava pacijenata,
 • zdravstvenih ustanova,
 • sindikata zdravstvenih ustanova,
 • udruženja građana penzionera,
 • Crvenog krsta/križa općine Kakanj.

V

Zdravstveni savjet imenuje i razrješava Općinski načelnik.

Mandat članova Zdravstvenog savjeta traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Prilikom imenovanja članova Zdravstvenog savjeta poštovat će se princip odražavanja ravnopravne zastupljenosti oba pola.

VI

Kandidat za člana Zdravstvenog savjeta treba da ispunjava slijedeće uslove:

 • da ima završenu visoku stručnu spremu (dokaz: diploma o završenoj školi);
 • da je punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci);
 • da ima minimalno tri godine iskustva u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili sindikatu ispred kojeg se kandiduje (dokaz: uvjerenje o potrebnom iskustvu izdato od strane institucije, ustanove, udruženja, nevladine organizacije ili sindikata),izuzev kandidata za predstavnika pacijenata sa područja općine Kakanj;
 • da ima prijavljenu adresu prebivališta na području općine Kakanj (dokaz: obrazac o prijavi prebivališta);
 • da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje (dokaz: potvrda ili preporuka izdata od strane institucije, ustanove, udruženja, nevladine organizacije ili sindikata);
 • da nije mlađi od 18, ni stariji od 30 godina – samo za predstavnika mladih (dokaz: izvod iz MKR).

VII

Prijava treba da sadrži kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon kandidata, te dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke VI ovog Javnog poziva.

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

VIII

Općinski načelnik će imenovati Komisiju za provođenje javnog poziva, koja će na osnovu pristiglih prijava sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva, te istu dostaviti Općinskom načelniku. Općinski načelnik će rješenjem imenovati Zdravstveni savjet Općine Kakanj iz reda kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a isto će biti objavljeno u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

IX

Članovima Zdravstvenog savjeta pripada naknada za rad, a koja će biti utvrđena Odlukom Općinskog načelnika.

X

Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Općine Kakanj (www.kakanj.gov.ba)i na oglasnoj ploči Općine Kakanj, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.  

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati ili putem pošte na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca 1, Komisija za provođenje Javnog poziva za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Kakanj, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Općine Kakanj – ne otvarati”.

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt podatke o podnosiocu prijave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj: 032/555-301.