Kakanjsko JP “Grijanje” bez predaha tokom ljeta

U JP “Grijanje” Kakanj bez predaha tokom ljeta, bilježimo jednu od najintenzivnijih sezona radova na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju u 35 godina postojanja mreže, direktor Muamer Čelebić iskazao priznanje radnicima

Od posljednjeg dana prošle sezone grijanja do danas, u Javnom preduzeću “Grijanje” Kakanj nije bilo predaha. Sudeći po intenzitetu radova, radi se o jednoj od najintenzivnijih sezona radova na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja u Kaknju u 35 godina postojanja mreže.

Za sveukupan angažman, direktor Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Muamer Čelebić je pohvalio sve radnike ovog preduzeća iza kojih je period veoma intenzivnog rada koji se sada nastavlja istim, snažnim tempom u okviru priprema za novu sezonu grijanja.Da je sve bilo u punom pogonu svjedoči i zbirni izvještaj realiziranih radova u 2021. godini:

1. Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda od toplotne podstanice TP Ušće do toplotne podstanice TP II (direkcija RMU). Rekonstrukcija je izvršena demontažom starih cijevi prečnika DN250 i montažom novih predizolovanih cijevi dimenzija D N350, dužina trase 185 m;

2. Rekonstrukcija vrelovoda za toplotnu podstanicu TP Dobojska škola. Rekonstrukcija je izvršena u dužini trase od 320 m, od toplotne podstanice TP Doboj do pasarele na autocesti. Radovi su izvršeni zamjenom starih cijevi dimenzija DN80 i ugradnjom novih predizolovanih cijevi dimenzija DN125 čime se stvaraju uslovi za proširenje grijanja na naselja Slijevnice, Željeznička stanica i Bičer.

3. Rekonstrukcija vrelovoda dimenzija DN125, za toplotnu podstanicu TP Čatići, u dužini od 96 m trase. Izvršena je demontaža starih cijevi prečnika DN125 i ugradnja novih predizolovanih čeličnih cijevi prečnika DN125.

4. Rekonstrukcija toplovoda u naselju Hrasno dimenzija DN125, DN80, DN40, DN32 i DN25, dužina trase 144 m. Rekonstrukcija je izvršena demontažom starih cijevi i ugradnjom novih predizolovanih cijevi što je preduslov za pouzdanije grijanje, bolji kvalitet grijanja i priključenje novih objekata na sistem daljinskog grijanja.

5. Rekonstrukcija toplotne podstanice TPVII (zgrada IC). Radovi su obuhvatili: • Ugradnju nove opreme • Rekonstrukciju cijevne mreže• Izradu razdjeljivača • Ugradnju radnih i rezervnih pumpi;

6. Rekonstrukcija toplotne podstanice TPVI-a (soliter I). Radovi su obuhvatili: • Ugradnju nove opreme • Rekonstrukciju postojeće cijevne mreže• Izradu razdjeljivača • Ugradnju radni i rezervni pumpi; Rekonstrukcijom toplotnih podstanica se obezbjeđuje bolji kvalitet grijanja, a obezbjeđuje se i veća sigurnost radnika prilikom održavanja opreme i obilaska podstanica.

7. Izvršena je nabavka i ugradnja 35 vodomjera u toplotnim podstanicama sa ciljem tačnog i pouzdanom mjerenja nadopune vode u toplovodni sistem grijanja;

8. Tekući poslovi koji su izvršeni na održavanju sistema grijanja: – Sanacija puknuća na vrelovodu i toplovodu koja nisu sanirana u toku sezone grijanja, -Ispitivanje izmjenjivača toplote, ekspanzionih posuda i sigurnosnih ventila u 26 toplotnih podstanica,-Izolacija nadzemnog dijela vrelovoda na dionici vrelovoda Mile;

9. Broj novih priključaka na sistem daljinskog grijanja je značajan pogotovo kada su u pitanju naselja Albanija i Parmak Mahala.

10. U toku je provođenje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju opreme za centralni nadzor i daljinsko upravljanje u četiri podstanice: TP Doboj, TP Studenac, TP Dobojska škola i TP Doboj IV;

11. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za toplifikaciju prigradskih naselja u Kaknju: Slijevnice, Željeznička stanica, Bičer, Varda, Podvarda, dijelovi MZ Kakanj II, Pope, Plandište, Mile, dijelovi naselja Bare, ulica ZPO i Zgošća (idejni projekat);

12. Provedena je tenderska procedura i izabran izvođača radova, te su pribavljanje potrebne saglasnosti za izvođenje radova na toplifikaciji naselja Povezica.