Mreža: Ko će odgovarati za neplansko zaduživanje zdravstva Zeničko-dobojskog kantona?

54aff98b-f99c-4935-a3c4-3858b0765237-kbz001-718x446-6a990c22

„Duga kanotnalne bolnice Zenica više nema”, kaže Rasim Skomorac, direktor KBZ.

Stari dugovi su vraćeni, ali su novi napravljeni. Zaboravio je aktualni direktor KBZ da bolnica sada umjesto dobavljačima lijekova i opreme , 16 miliona maraka duguje bankama.

“Rata kredita će zavisiti od toga kolika sredstva su povučena ali u principu se može govoriti o sumi od 250 hiljada km mjesečno, eto to je otprilike nekakav prosjek”, govori Rasim Skomorac, direktor KBZ.

„Uz ovkvu kamatu, najveći dobitnik je banka  koja je dala kredit ko je najveći gubitnik – pacijenti, jer ćemo za godinu i pol početi osjećati posljedice tog kredita“, izjavio je Ermin Čehić, predsjednik Sindikata u Kantonalnoj bolnici Zenica.

O posljedicama kasnije. Kredit koji je ništa drugo no trenutna injekcija za potpunu blokadu zeničke bolnice odobren je na period od 7 godina, sa 5 % kamate koja će biti obračunata nakon što se isti i iskoristi. Grejs period godina, naplata  kreće 2018. godine.

„Zavod je znači uzeo i napisao mijenjice kako prispijevaju rate kvartalno plaćanje našeg kredita i onda kada treba nama da isplati našu tranšu kvartalno oni mijenice predaju banci, a nama umanje tranšu, mi ćemo to platiti i to se zna, da li ćemo moći platiti – to zavisi kako će zavod raditi i da li će prikupiti  sredstava“, Ermin Čehić, predsjednik Sindikata u Kantonalnoj bolnici Zenica.

I pojela bi mačka miša da sve nije zakonski sumnjivo. Presedan je svakako. Naime, po Zakonu ZZO ZDK ne može biti nosilac spomenutog  komercijalnog kredita. To bi mogla biti jedino Vlada koja je i osnivač Kantonalne bolnice. No, evo zašto Vlada nije mogla, pa je Zavod po svaku cijenu morao.

“Konzorcij banaka kao garant. nije prihvatio garancije Vlade Ze-Do kantona. nego isključivo ZZO Ze-Do kanton, prema informacijama premijera i min.finansija. Napominjem da je krajem 2015 g. KB Zenica imala dugovanja prema dobavljačima u iznosu od 16, mil. KM,te bi samo jedna tužba od strane dobavljača dovela do blokade rada bolnice Zenica, .a time i ugrozila pružanje zdravstvene zaštite za približno 400.000 stanovnika”, kaže se u kantonalnom ministarstvu.

Haos bi dakle nastao,  a o svemu je pričati obećao ministar zdravstva ZDK Dragoljub Brenjo.   „Neću vam ostati dužan„ obećao je Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva ZDK.

No, dužan je ostao. Izjave nema. Pisao je, zato. Dopisi sa našim pitanjima kružili su od Zavoda do ministarstva. Pa sa različitih adresa svi tvrde sve je po zakonu i uporno ponavljaju – riječ je o ugovoru o cesiji.

Da li je zakonito ovo što je urađeno sa kreditom preko Zavoda?

„To treba da ispita onaj ko misli da nije zakonito?“, rekao je Miralem Galijašević premijer ZDK

Šta vi mislite?

„Ja tu nemam formalno mišljenje, ali mislim da se uopšte nije ulazilo u aramžmane koji su prezentovani u javnosti da je bilo nekih garancija itd.„

„Po izvornom ugovoru o kreditu ZZO ZDK nije ni garant, ni žirant niti  dužnik! Zavod je  dao mjenice kantonalnoj bolnici Zenica kao vid obezbijeđenja potraživanja koja kantonalna bolnica Zenica ima prema ugovoru o zdravstvenoj zaštiti i to isključivo za dospjela potraživanja“, rekla je Mirzeta Subašić, v.d. direktora ZZO ZDK.

No, osim toga što na ugovoru stoji da je ZZO ZDK  dužnik.  Aneksom  broj 1. Ugovora o međusobnim osnosima u pružanju zdravstvene zaštite predviđeno je da će Zavod uručiti 24 bjanko mjenice kao sredstvo osiguranja tražbine Kantonalne bolnice.  Tako će u slučaju da bolnica ne bude u mogućnosti, vraćati kredit mjenice biti trasirane u korist banke, što suštinski znači da je izdavanje mjenica ustvari davanje garancija za vraćanje kredita.  O tome govori i član 6. Ugovora.

“Ako založni dužnik  ne podmiri tražbinu Založnog vjerovnika odnosno Primatelja, Primatelj će svoju osiguranu tražbinu biti ovlašten namiriti I naplatom tražbine koja mu je ustupljena ovim Ugovorom.

Dakle, još jednom. Ako su date mjenice banci, a mjenice su dokaz da je neko garant, onda je više nego očito o čemu je riječ i da se iza priča o cesiji samo kriju. Isto tako, ako postoji kopija izjave za popunu mjenice koju je ovjerio Zavod za zdravstvo,  onda je po članu 6., stav 1. Ugovora- također riječ o garantu. A to je suprotno. Federalnom Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama. Mišljenje od federalnog ministarstva finansija zatražili su i reporteri Mreže.  Evo odgovora.

„Izvanproračunski fondovi ne mogu izdavati garancije i biti garant za kreditne obaveze drugih gospodarskih subjekata ili ustanova čiji su osnivači kanton, grad ili općina, odnosno izdavanje mjenica za obaveze drugih subjekata nije moguće, s obzirom da bi takvo postupanje bilo suprotno odredbama Zakona.“

„Vođeni su razvogovri  sa internim revizorom na ovu tematiku  i mi smo imali isto mišljenje da  zavod ne može biti garant za kredit kantonalnoj bolnici Zenica – a ponavljam zavod je znači samo potpisao ugovor o cesiji o prenosu potraživanja KBZ i dakle oko toga mi smo imali usaglašena misljenja“, kaže direktorica Mirsada Subašić.

O usaglašenim mišljenima najbolje govori ovaj dokument. Mišljenje internog revizora koje svjedoči o tome da alternative skopljenom poslu – nije bilo.  Pa tako Amir Zahirović navodi da je riječ o presedanu, jer se Zavod od svog osnivanja nije susreo sa sličnom situacijom. Naglašava da bi pomenutim ugovorom o kreditnom zaduženju Zavod  indirektinim putem postaje garant ili žirant za kreditne obaveze Bolnice. I on upozorava  na mišljenje federalnog ministarstva finansija iz juna ove godine u kojem je navedeno da bi davanje garancija od  strane Zavoda za pravni subjekt čiji nije osnivač bila suprotno odredbama Zakona Upozorava interni revizor da bi Zavod ovim ugovorom izašao izvan zakonskih okvira. Na kraju visoki rizik je ocjena internog revizora za cijeli posao , a spominje  Zahirović  i pritiske.

“Svjestan teške marterijalne situacije u KBZ , kao i raznih pritisaka  u vezi ove problematike, kao i činjenice da je ovo predstavljeno kao nešto što se mora usvojiti, istina je da sam prilikom konsultacija na ovu temu usmeno sugerisao direktorici Zavoda da se saglasnost na ove ugovore donese isključivo uz zaključak da je pored Odluke UO Zavoda porebna i pismena saglasnot vlade ZDK za realizaciju iste.

„Ovim kreditnim aranžamom ni u kom slučaju ne može biti ugrožena likvidnost zavoda iz razloga što je i ranije redovno izmirivao svoje obaveze, tranše prema kantonalnoj bolnici Zenica a i u buduće će izmirivati sve tranše prema KBZ“, rekla je Mirzeta Subašić, v.d. direktora ZZO ZDK

Osim što garantuje da će u narednih sedam godina naplatiti dovoljno novca za uplatu na račun bolnice, Zavod isto može uraditi, tvrdi ,v.d.direktorica i za druge zdravstvene ustanove iz ZDK. Pa neka i tamo pacijenti vraćaju dugove, a u skladu s navedenim nije nebitna činjenica  da je dug bolnica u FBiH početkom ove godine bio viši od 339 miliona maraka. Pa po toj logici izvolite, dugove preko Zavoda i fondova a sve u ime naroda- vraćajte.

„Sve zdravstvene ustanive sa kojima zavod ima sklopljen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite mogu tražiti od zavoda da potpiše ugovor o prenou potraživanja i zavod će im izaći u susret“, rekla je Mirzeta Subašić, v.d. direktora ZZO ZDK.

Cilj je kupovina socijalnog mira kroz političku trampu za rukovodeće pozicije, kritikuje i ovdašnja opozicija :“Ovo nijedan direktor koji je svjestan i savjestan ne bi potpisao! Ne bi smio potpisati!  Klub SDP –a od nadležnih insitucija traži provjeru Zakonitosti kreditnog aranžmana, ali i upozoravaju na višestruku opasnosti.

„Postoji opasnost da oni neće moći vraćati ovaj kredit . Automatski će to, banka će pokrenuti ovaj ugovor i putem mjenica će blokirati račun ZZO ZDK. To dovodi u opasnost ostale zdravstvene institucije koje su u kantonu i koje zavisi od tog fonda”, rekao je Munib Huseingagić, šef Kluba SDP.

„Kao i svaki kredit, valja ga vraćati . Kredit će dakle vraćati KBZ iz mase novca koji joj  pripada za liječenje pacijenata i za tekuće poslove. Novca će za nešto faliti. Onda se postavlja pitanje šta će se desiti kada prvi aniuiteti tog kredita prispiju u prvom kvartalu 2018., bit će problema sigurno! Falit će para!“, tvrdi Ermin Čehić, predsjednik NSSRUZ u Kantonalnoj bolnici Zenica.

„Znači kada govorimo o tome da će bolnica imati sredstva da vraća kredit, a je li bolnica imala sredstva da plaća svoja dugovanja prema našim vjerovnicima- nije. Znači ovim smo obezbijedili da imamo redovno sanbdijevanje da imamo funkciju, a naravno da se moramo baviti obezbijeđenjem tih rata i kredita i bavit ćemo se”, tvrdi Rasim Skomorac, direktor KBZ.

Bavili su se tako posebno Odlukom Vlade pa je eliminisana zakonska prepreka za produženje tromjesečnog mandata v.d. direktorice Mirzete Subašić do okončanja konkursne procedure za mjesto direktora ustanove. čiji je godišnji budžet oko 160 miliona maraka.   Presedan i ovdje.

Miralem Galijašević, premijer ZDK kaže: „Ja se u to ne miješam, ja ustvari  nisam  ni obaviješten šta se dešava“.

Teško je povjerovati da premijer ništa ne zna. No, evo informacija za premijera.  Nekada SDA, pa SBiH pa sada SBB – Mirzeta Subašić  bila je na čelu ZZO ZDK od 2008. do 2012. godine, kada je prvi put u historiji BiH  odlukom UO smijenjena zbog negativnog revizorskog izvještaja, odnosno gotovo 10 miliona KM gubitka Zavoda nastalog tokom njenog mandata.

“Ukupan zatečeni akumulirani deficit poslije nalaza za reviziju u momemntu preuzimanja mandata mene kao direktora bio je u akumuliranom iznosu negdje oko minus 22 milioa maraka“, tvrdi Senaid Begić, bivši direktor ZZO ZDK.

Ovo očito ne predstavlja nikakvu prepreku za njenu ponovnu kandidaturu. Pa ni činjenica da je zbog revizorskog izvještaja kantonalno tužilaštvo u Zenici protiv Subašić vodilo istragu zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja i to upravo za vrijeme dok je obnašala funkciju direktorice Zavoda  2011. godine.  Zanimljivo je da nekoliko dana prije nego što će 30. juna ove godine biti imenovana za vd direktoricu, tužilaštvo saopštava da je istraga obustavljena zbog nedostatka dokaza. Slučajno je valjda i konkurs tri puta poništavan.

Subašić, ipak kaže:“To je javni konkurs na kojii se mogu prijaviti svi oni koji ispunjavaju uslove, pa i ja! I ovaj konkurs je dokaz da ja nisam kupila nikakav mandat.“

Slučajne su onda i izmjene Statuta Zavoda, što je potvrđeno i na skupštini ZDK, a koje se odnose na posebne uslove konkursa za imenovanje na rukovodećim pozicijama.  Pet godina radnog iskustva u struci na rukovodećim pozicijama zamijenjeno  je sa tri godine.  U četvrtom konkursu tako Subašić  ima taman.  Četiri.  Istrage više nema, zbog konituinteta poslovanja Zavoda,  zbog neusklađenosti Statuta Zvoda sa važećim zakonskim propisima  – odogovori su ministra Brenje na sve navedene činjenice oko kanidature  Subašić za dirktoricu Zavoda. –   A stanje zdravstva u ZDK. Kao i svugdje. Kritično.

Od kolektivnog ugovora do uslova u kojima pacijenti borave. Odavno je upaljena crvena lampica pod kojom radi KBZ. Jedan. To je broj opreme s kojom se radi.

„Bez mogućnosti rezervne opreme, tako da ako se nešto pokvari onda se mora zaustaviti rad, čekati taj popravak, povećavaju se liste čekanja, pacijenti ne dobijaju svoje usluge, neka hitna stanja moramo slati u druge zdravstvene ustanove, a to opet nameće dodatne troškove.Slična je situacija i sa lijekovima, kažem u principu mi ne oskudijevamo, imamo sve, ali to je taj neki minimum na kojem radimo“, rekao je dr.Haris Husremović, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije ZDK.

Ermin Čehić kaže: „Problem je u tome što nema para. I to je najednostavnije. Zašto novca nema, ključ je što se preko zdravstva pokušavaju riješiti socijalni problemi. Trenuto bi zavod riješio sva moguća zdravstvena pitanja na ZDK kada bi naplatio naša potraživanja koja su negdje preko 80 miliona maraka.“

Niti stabilan niti održiv. Zdravstveni sistem, nemoguć za upravljanje, skandalozno rasipan   i krajnje opasan  po zdravlje pacijenata i u ZDK, neće skoro ili barem ne u narednih sedam godina što se  tiče  ovdašnje Vlade i Zavoda, doživjeti svoju reformu. Pa ćemo za dvije, tri ,četiri godine iznova imati višemilionsko dugovanje, plus ratu kredita i pitanje. Odakle namaći novac?! I ko je milionske dugove u bolnici napravio? Sve pitanja za vladajuće i istražitelje koje do traženja odgovornosti  vodi tek jedan pogled na bivše revizorske izvještaje.

visoko.co.ba/federalna.ba/Mreža