Nije kriv samo razvoj: Među stalnim zagađivačima zimi u Kaknju je čađ iz kotlovnica, ogroman broj automobila

Među glavnim zagađivačima zraka osim nesavjesne privrede koja najveću štetu zraku, tlu i vodi pravi TE Kakanj, su izduvni gasovi iz automobila (starijih godina)  i individualna ložišta (zimski period). Osnovni indikatori zagađenja zraka su SO2, dim i azotni oksidi. Ukoliko prosječne koncentracije ovih polutanata u zraku prelaze maksimalno dozvoljene vrijednosti, može doći do ozbiljnog oštećenja zdravlja ljudi.

Da se osvrnemo na ljetni period, pa ćemo navesti da se u zraku tokom maja i juna nalaze i velike količine polena trava i drveća, što može dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja stanovnika alergičnih na ove supstance, naročito ako boluju od opstruktivnih plućnih oboljenja.

Najveći zagađivač Termoelektrana Kakanj

Uporedo sa porastom aerozagađenja, koje predstavlja jedan od riziko faktora u nastanku hroničnih opstruktivnih plućnih oboljenja, na području Federacije BiH, u posljednjih godina došlo je do postepenog porasta stope ovih oboljenja kao i karcinoma.

Kakanj u centralnoj Bosni je grad od oko 40.000 stanovnika koji je nastao oko rudnika otvorenog 1902. godine.

Život u gradu je veoma vezan za tešku industriju. Ova regija nudi poslovne mogućnosti u površinskim kopovima mrkog uglja, u fabrici cementa i termoelektrani. U termoelektrani se sagorijeva mrki ugalj, a u vlasništvu je državne energetske kompanije Elektroprivreda BiH.

Ona opskrbljuje grad Kakanj toplotom, a šire područje električnom energijom.

Izgradnja elektrane počela je 1947., a proizvodnja električne energije počela je 1956. godine. Elektrana ima kapacitet od 450 MW a planirana su dva dodatna bloka od 300 MW. Utroši oko 1,8 miliona tona uglja koji se isporučuje iz domaće proizvodnje. Pored proizvodnje električne energije, TE Kakanj proizvodi i isporučuje toplotnu energiju za općinu Kakanj i dodatno isporučuje šljaku i pepeo u fabriku cementa Kakanj.

Problemi s emisijama

Termoelektrane, službeno najveći zagađivači zraka u državi, emitiraju od 65 do 90% svih emisija SO2, NOx i CO2 u atmosferu.

Iako su implementirane neke ekološke mjere, kao što je smanjenje emisije prašine i emisija NOx (te vrijednosti su u skladu sa važećim zakonima EU), emisijama sumpor dioksida se do sada nije ozbilnije bavilo.

Termoelektrana Kakanj i dalje ostaje jedan od glavnih zagađivača zraka u državi i nadalje njen utjecaj se proteže izvan državnih granica na susjedne zemlje.

Posljedice po okoliš

Bosna i Hercegovina je bila jedna od najzagađenijih republika bivše Jugoslavije i bila je odgovorna za 32% od ukupnog zagađenja zraka. Najveći zagađivač je industrija, uključujući i termoelektranu u Kaknju. U Kaknju, godišnja emisija SO2 nekada je bila 84.194 metričkih tona (u bivšoj Jugoslaviji). Trenutno, samo nekoliko industrijskih postrojenja u Bosni rade, tako da je zagađenje mnogo manje nego prije rata. Međutim, nakon što su ove industrije sanirane i ponovo je pokrenuta proizvodnja, industrijsko zagađenje zraka se opet povećava, jer ponovno pokretanje industrijske proizvodnje su rijetko pratila ulaganja u zaštitu okoliša.

Osim toga, čini se da je još jedan ozbiljan problem i zagađenje vode. Ispusti otpadnih voda značajno zagađuju tekuće vode i to dovodi do visokog rizika od sekundarne kontaminacije vode.

Zatvori prozor da bi provjetrio stan!

Pola je sezona grijanja i sa njom u mnogim mjestima u Kaknju su problemi sa zagađenim vazduhom. Fotografije Kaknja, grada na rijeci Zgošći uz sliv rijeke Bosne, koji je često prekriven maglom i smogom preplavile su društvene mreže posljednjih dana.

Poslednjih dana u popodnevnim i večernjim satima zbog velike koncentracije čađi skoro da je bilo nemoguće izaći napolje kao i provjetriti stanove. Tako se centar Kaknja i MZ Doboj zbog smoga i čađi bukvalno nije mogao videti sa okolnih obodnih brda.

Kakanjci na društvenim mrežama pozdravljaju toplifikacija grada i projekte utopkjavanja, te da se aktivnosti još više pojačaju kako bi se dobili još željeniji rezultati.

“Bukvalno, ne može da se diše. Ako otvorimo prozore da provjetrimo stanove ili kuće izađe čistiji vazduh od onog koji uđe u prostoriju”, piše jedan sugrađanin.

Sve više kakanjaca govori o tome da osim privrede, kakanjski zrak i nečist pravi ogroman broj automobila ali i kotolovnica ili kućnih individualnih ložišta. Naravno, nisu tu svi generalno nego pojedinci koji ne mare pa lože i odjeću i plastiku, u malim kotlovnicama koje uopšte nemaju nikakve filtere i to se direktno udiše.

Primjetno je da mnogi poslije sati jutarnjih i ne izlaze napolje. Iz svojih kuća ponekad u hladnijim danima kada je pojačana prisutnost vjetra ljudi šetaju ili u večernjim satima. Sve u svemu mnogi su priznali da svaki pojedinac koji nesavjesno loži sve što stigne u ličnoj kotlovnici spada među najveće aktivne zagađivače kod nas.

Kakanjinfo.com